Rioolheffing

Voor de afvoer van afvalwater en de zuivering daarvan, heeft de gemeente de plicht om voor een goed werkend rioleringsstelsel te zorgen. Ook heeft de gemeente de zorgplicht om de grondwaterstand en de afvoer van hemelwater (regenwater) te beheren. Om al deze watertaken te bekostigen wordt er 1 belasting geheven, de rioolheffing. Iedereen in de gemeente betaalt rioolheffing.

Tarieven 2023

Per perceel wordt een vast bedrag aan belasting geheven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en niet-woningen. Bij woningen wordt onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.

  • eenpersoonshuishouden € 271,32
  • meerpersoonshuishouden € 337,80
  • bedrijven tot 500 m3 € 337,80
  • bedrijven 501 - 5000 m3 € 598,32
  • bedrijven groter dan 5001 m3 € 3.688,68
  • recreatieterrein per m3 afgevoerd water € 0,72

De rioolheffing wordt geheven ter zake van:

  • een perceel dat in hoofdzaak tot woning dient naar een vast bedrag per soort huishouden;
  • een perceel dat niet in hoofdzaak tot woning dient naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

Het aantal kubieke meters afgevoerd water wordt gesteld op het aantal kubieke water dat in het belastingjaar naar het perceel is toegevoerd of opgepompt.

Riool- en afvalstoffenheffing wordt gefactureerd door Brabant Water.