Welstand

Op 9 april 2015 heeft de gemeenteraad de welstandsnota 2015 vastgesteld. De nieuwe Welstandsnota is sinds 15 mei 2015 in werking getreden. In een groot deel van de gemeente kan welstandsvrij gebouwd worden en voor een aantal specifieke gebieden zijn welstandscriteria vastgesteld.

Structuurvisie

De structuurvisie, die in 2014 is vastgesteld door de raad, pleit voor een sterke regie op ruimtelijke kwaliteit in accentgebieden, waar sterker gestuurd wordt op een zorgvuldige inpassing van initiatieven. Hier wordt een extra accent gelegd in de afweging bij het aspect ruimtelijke kwaliteit, in de vorm van een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. Dit zijn gebieden met ofwel een uitzonderlijk hoog gewaardeerde belevingskwaliteit, danwel gebieden die relatief kwetsbaar zijn in de zin dat de belevingswaarde aangetast kan worden door een onjuiste landschappelijke inpassing (anders gezegd, er kan daar niet gecamoufleerd worden door beplanting). Voor een deel van deze accentgebieden is (beperkt) welstandsbeleid ingevoerd. Dit betreft de dorpsharten van Alphen en Chaam, de gave linten Alphen-Oosterwijk, Kwaalburg, Kerkdreef, Couwelaar en het Markdal. Voor de andere accentgebieden is aanvullend geen welstandstoets nodig. Hier wordt de ruimtelijke kwaliteit en beleving minder door architectonische aspecten (als kleur, detaillering en materiaalgebruik) bepaald, maar zijn (ook) andere aspecten bepalend en is inpassing met erfbeplanting goed mogelijk.

Sturen op de ruimtelijke kwaliteit

Voor alle andere gebieden kan volstaan worden met het sturen op de ruimtelijke kwaliteit (van initiatieven) met het bestemmingsplan/omgevingsvergunning. Hiermee kan door het opnemen van de juiste voorschriften ten aanzien van aspecten als bouw-/nokhoogte, bebouwingsoppervlak /-percentage, aan te houden rooilijn en in acht te nemen afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen in voldoende mate gestuurd worden. Deze gebieden zijn in de Welstandsnota aangewezen als welstandsvrije gebieden.

Vooroverleg welstand

U hebt de mogelijkheid om uw plannen vooraf informeel aan de welstandscommissie voor te leggen. Dit kan u kosten besparen aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening, nadat u de vergunning hebt aangevraagd. Een vooroverleg vraagt u aan met het formulier vooroverleg omgevingsvergunning (PDF, 84 kb) .

Excessenregeling

Om excessen te voorkomen is een excessenregeling opgenomen in de welstandsnota, waarmee in uitzonderlijke situaties achteraf kan worden gestuurd.

Openbare vergaderingen welstandscommissie

Welstandsvergadering

In 2023 vergadert de commissie voor welstand en monumenten op vrijdagochtend in de even weken. Let op de locatie: gemeentehuis Rijen, Raadhuisplein 1 te Rijen

Wil uw architect uw plan toelichten bij de vergadering, of wilt u erbij aanwezig zijn?

U hebt de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij het overleg over uw plan door de welstandscommissie of de stadsbouwmeester. Ook bestaat de mogelijkheid om uw plan toe te lichten, nadat u dat hebt ingediend. Om dit te doen, vragen wij u om 2 weken voor de vergadering een afspraak te maken. Hiervoor neemt u contact op met de behandelend ambtenaar van het cluster Vergunningverlening, via telefoonnummer 088-3821000. Er is maar een beperkte tijd beschikbaar voor toelichters. Zorg daarom dat de tekeningen op tijd zijn ingeleverd en bel op tijd voor een afspraak. Hiermee voorkomt u dat uw plan naar een volgende vergadering wordt doorgeschoven.