Lokaal en doorgaand verkeer Chaam

Door Chaam loopt de N639, de provinciale weg van de A58 bij Ulvenhout naar Baarle-Nassau. De weg loopt dwars door het centrum van Chaam (de Dorpsstraat). Komend najaar gaat een aannemer namens de provincie aan de slag om de weg te onderhouden.

4 projecten

Op de website van de provincie is precies te zien wat er gaat gebeuren. Daarnaast lopen er nog vier projecten.

 1. studie verkeersstromen (verkeer van vrachtwagens)
 2. slim sturen van (doorgaand) vrachtverkeer
 3. mogelijke maatregelen
 4. mobiliteitstransitie (andere vervoersmiddelen kiezen)

Hieronder is per project de stand van zaken opgenomen.

1. Studie verkeersstromen (verkeer van vrachtwagens)

Een actueel inzicht in welk vrachtverkeer gebruik maakt van de N639 is nodig om na te gaan of (doorgaand) vrachtverkeer te weren is (project 2). De studie startte in juli 2023.

Er zijn al eerder studies gedaan. Deze worden bijgewerkt, met speciale aandacht voor waar vrachtwagens vandaan komen en waar ze naar onderweg zijn. De resultaten komen in de volgende voortgangsrapportage, voor de zomer

van 2024. Tegelijk met de eerste resultaten van zowel project 2, het slim sturen van (doorgaand) vrachtverkeer) als 3 (maatregelen).

2. Slim sturen van (doorgaand) vrachtverkeer

De bedoeling is (doorgaand) vrachtverkeer over de meest logische route naar zijn bestemming te sturen. De werkzaamheden aan de N639 in 2024/2025 bieden de provincie de mogelijkheid om vrachtverkeer bij te sturen.

Op dit moment verkent de provincie vier maatregelen om het vrachtverkeer te sturen:

a) instellen adviesroute (lopend)

De provincie voert gesprekken met Rijkswaterstaat over de mogelijkheid een adviesroute in te stellen voor vrachtverkeer via de A58 en N260 (afslag Gilze, bij het Audax-gebouw). Dit vraagt ook steun van gemeenten in de regio. De provincie gaat in overleg met die gemeenten als Rijkswaterstaat akkoord is.

b) via logistieke navigatiediensten (lopend):

Vrachtverkeer maakt gebruik van tientallen verschillende navigatiediensten. Gekeken wordt of het mogelijk en zinnig is deze chauffeurs te adviseren Chaam te mijden als ze op doorreis zijn. Hiervoor loopt binnen het provinciale programma Smart Logistics een proef om te leren hoe deze informatie aan de chauffeur kan worden doorgegeven. Aan deze proef is in oktober 2023 de kern Chaam toegevoegd als ’te vermijden gebied’.

c) tijdens de uitvoering van het groot onderhoud in 2024 (Q3 2024):

De provincie gaat na hoe ze, met het groot onderhoud aan de N639, het (vracht)verkeer kan stimuleren andere routes te kiezen. Dit onderwerp bespreekt de provincie met de aannemer van het onderhoudsproject, zodra die bekend is.

Hierbij kan gedacht worden aan een communicatie- of gedragscampagne of aan tijdelijke omleidingsroutes specifiek voor vrachtverkeer.

d) weren van vrachtverkeer met een verbod

Naast het verleiden en ontmoedigen van (doorgaand) vrachtverkeer, worden de mogelijkheden onderzocht om (doorgaand) vrachtverkeer te weren met een verbod. De provincie Noord-Brabant verkent hiervan de mogelijkheden, inclusief camerahandhaving. Daarbij wordt ook overlegd met het Openbaar Ministerie.

Een verbod op doorgaand vrachtverkeer levert veel vragen op. Hoe voorkom je mogelijk sluipverkeer? Wat zijn financiële en organisatorische gevolgen? Hoeveel meer verkeer gaat via de N260? Wat zijn de bedrijfseconomische gevolgen voor vervoerders? De Stuurgroep bepaalt welke maatregelen verder worden uitgewerkt.

3. Mogelijke maatregelen

De provincie verkent momenteel drie maatregelen:

a) Mogelijkheden verlagen snelheid naar 30 kilometer per uur:

Het college van B&W informeerde in december 2022 bij de provincie naar mogelijkheden om van de N639 een 30 km/uur weg te maken. Gedeputeerde Staten antwoordde in februari 2023 dat een snelheidsverlaging naar 30 km/uur alleen kan als de gehele N639 door de gemeente werd overgenomen. De (financiële) gevolgen hiervan voor de gemeente worden momenteel door de provincie onderzocht.

b) Mogelijkheden bij het groot onderhoud van de N639:

De plannen rondom het groot onderhoud van de N639 zijn samengesteld in overleg met omwonenden. Waar de ruimte het toelaat zijn enkele maatregelen toegevoegd om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren en zo bij te dragen aan de doelen uit het MUP:

 • kruising N639-Gilzeweg wordt voorzien van een middengeleider, zodat fietsers en voetgangers in twee fases kunnen oversteken;
 • meer nadruk op bestaande oversteekplaatsen voor voetgangers, zodat deze beter zichtbaar zijn;
 • extra oversteekplaats voor voetgangers (zebrapad);
 • lichtere soort asfalt in het centrumgedeelte, met drempels, voor herkenbaarheid en tegen hittestress;
 • fiets- en voetpaden worden opnieuw aangelegd;
 • nieuwe, luxere lantaarnpalen in het centrumdeel, voorzien een mogelijkheid om bloembakken op te hangen. En een aansluiting geschikt voor feestverlichting.

Het onderhoud wordt uitgevoerd na de zomer 2024 (Acht van Chaam).

c) Verbeteren fiets- en looproutes:

De bedoeling is mensen zoveel mogelijk te verleiden niet voor de auto te kiezen. In 2024 werkt de provincie aan een visie op de mobiliteit in Alphen-Chaam. Daarin worden de mogelijkheden voor het verbeteren van de fiets- wandelroutes meegenomen.

Een belangrijk onderdeel van de fiets- en wandelroutes vormt de bereikbaarheid van het Kindcentrum aan de Gilzeweg. Dit komt op de agenda.

4. Mobiliteitstransitie

Een mobiliteitstransitie laat mensen nadenken over andere mogelijkheden van vervoer. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een elektrische fiets of openbaar vervoer in plaats van de auto. Het draagt dus bij aan het beperken van het autoverkeer in Chaam. Hiervoor zijn maatregelen nodig zoals:

 • in gesprek gaan met werkgevers;
 • aanmoedigen van het gebruik (elektrische) fiets;
 • aanmoedigen van het gebruik openbaar vervoer;
 • onderzoeken van mogelijkheden lokale logistieke hub (een plek waar alle logistiek van het dorp samenkomt);
 • laadpunten elektrisch fiets.