Vergoeding planschade

Planschade is schade, veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. U krijgt een tegemoetkoming als de schade niet redelijkerwijs voor uw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd.

U kunt het aanvraagformulier voor het aanvragen van planschadevergoeding ook downloaden.

Na de aanvraag

Als u een aanvraag heeft ingediend, wordt dit behandeld volgens onze Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Alphen-Chaam 2008. Deze regeling bepaalt onder andere dat voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade een drempelbedrag van € 500 moet worden betaald en dat binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de aanvrager blijft. U krijgt dit bedrag terug als het college uw aanvraag toekent.