Leefbaarheidsstudie Chaam

In 2020 hebben de gemeente Alphen-Chaam en de provincie Noord-Brabant samen een studie verricht naar de toekomstige ontwikkeling van Chaam: de Leefbaarheidsstudie Chaam. Daarin was veel ruimte voor inwoners om wensen en ideeën kenbaar te maken tijdens een ansichtkaartenactie en door deelname aan het online onderzoeksplatform ‘de Community’. De uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot een voorkeursscenario waarin 4 ambities zijn opgenomen voor Chaam in 2040. Tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorkeursscenario van het college van B&W over de toekomstige ontwikkeling van Chaam.

De 4 ambities

Een vitaal lintdorp met herkenbaar en gezellig centrum

De gemeente gaat de komende jaren werken aan een herkenbaar centrum waar maatschappelijke voorzieningen voor jong en oud zoals scholen, sportaccommodaties en het buurthuis goed bereikbaar zijn. Het is de bedoeling dat het gebied tussen het Brouwerijplein en het Raadhuisplein duidelijk onderdeel gaan uitmaken van het dorpshart. Er komt meer vergroening en het dorpse karakter van Chaam blijft behouden.

Ruimte voor wonen en werken

De komende jaren wordt ook het aanbod van woningen voor starters en doorstromers verder uitgebreid, zonder dat het gebied verder ontgroend wordt. Door deze ontwikkeling ontstaat er meer woon- en werkruimte in Chaam en door het opknappen of vernieuwen van de panden en het toevoegen van groen zal ook de uitstraling van het dorp verbeteren.

Een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving die is aangepast aan het veranderende klimaat

Binnen de dorpskern komt meer openbaar groen. Dat groen zorgt naast een mooie uitstraling ook voor verkoeling in periodes van hitte en het helpt bij het verwerken van grote hoeveelheden neerslag. Hierdoor wordt regenwater beter opgevangen en in het gebied vastgehouden. De binding met het landschap is erg belangrijk. De beekdalen worden zodanig ingericht dat ze uitnodigen voor dagelijkse ommetjes.

Het lokaal en doorgaand verkeer in Chaam wordt op een duurzame en veilige manier afgewikkeld

Verkeer is onlosmakelijk verbonden met Chaam. Dat bleek ook tijdens het onderzoek. Hoewel de provinciale weg door de kern kansen biedt voor ondernemers, ervaren veel mensen er overlast van. Daarom zal de komende jaren worden gewerkt aan het afnemen van de verkeersintensiteit op de provinciale weg in Chaam. Zo wordt het gebruik van de fiets aantrekkelijker gemaakt door de fietspaden te verbeteren en worden de openbaar vervoerverbindingen beter afgestemd op de behoeften van de inwoners. Op lokaal en regionaal niveau worden maatregelen genomen om doorgaand verkeer door Chaam te ontmoedigen. Er wordt ook gewerkt aan een verbetering van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid rond het stuk provinciale weg binnen de kern.