Jeugd en onderwijs

Hieronder vindt u informatie over opvoeden en opgroeien in de gemeente Alphen-Chaam.

Ondersteuning bij opgroeien en opvoeden

Soms loopt u tegen bepaalde (opvoed en opgroei) vragen aan, die u niet zelf of met de mensen om u heen kunt oplossen. Dan is het fijn als u bij iemand terecht kunt die luistert en samen met u naar een oplossing zoekt. Vaak kunt u met vragen terecht in uw eigen omgeving, bijvoorbeeld op school of bij de huisarts. Ook kunt u terecht bij het Dorpsteam.

Het Dorpsteam geeft informatie, advies en ondersteuning bij vragen over opvoeden en opgroeien. Wanneer specialistische jeugdhulp nodig is, dan zorgt het Dorpsteam er samen met u voor dat uw vraag op de juiste plek terecht komt.

Specialistische jeugdhulp

Soms is er specialistische jeugdhulp nodig. Een medewerker van het Sociaal Team van de gemeente gaat met u en uw gezin in gesprek, bekijkt samen met u wat er nodig is en organiseert de specialistische jeugdhulp.

Wanneer wordt specialistische jeugdhulp ingezet?

  • Intensieve zorgvragen bij opgroei-, opvoed-, ontwikkelings- en gedragsproblemen
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • Zorg bij onveiligheid, waaronder kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Jeugdreclassering na een strafbaar feit

Onderwijs en kinderopvang

Kinderopvang

Overzicht van alle kinderopvang locaties in de gemeente kunt u vinden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, klik hier.

Basisscholen

In onze gemeente zijn de volgende basisscholen:

Alphen

Chaam

Galder

Leer- en Kwalificatieplicht

Leerplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, kan het kind naar school gaan. Kinderen tussen de 5 en 16 jaar volgen verplicht onderwijs. De leerplicht gaat in op de 1e schooldag van de nieuwe maand, nadat een kind 5 jaar is geworden en loopt tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 wordt.

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op naleving van de Leerplichtwet. Als een kind te vaak niet op school is zonder geldige reden, schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Deze zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing. Als de ouders of de leerling zelf schuld hebben aan het schoolverzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken of de jongere doorsturen naar Bureau Halt.

Kwalificatieplicht en werkleerplicht

De leerplicht gaat over in de kwalificatieplicht. Jongeren die op hun 16e geen startkwalificatie hebben (dat is een havo-, vwo- of mbo2-diploma), moeten tot hun 18e verplicht naar school. Op het moment dat ze een startkwalificatie behalen vervalt deze verplichting.
De kwalificatieplicht hoeft niet meteen te betekenen dat een leerling 5 dagen per week op school zit. Leren en werken kan ook, zoals in de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Vrijstelling van leerplicht

Soms is het voor een kind (tijdelijk) niet mogelijk om onderwijs te volgen of zijn er bijzondere omstandigheden waardoor een kind niet op een school ingeschreven hoeft te worden.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. Dat kan telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 076-529 8110. Of u kunt een e-mail sturen naar: info@rblwest-brabant.nl.

Jeugdwerkloosheid

Jongeren onder de 27 jaar moeten werken of leren. Als zijn dat niet doen, komen zij niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Ben je een jongere tussen de 18 en 27 jaar en heb je vragen over werk, scholing of inkomen/uitkering? Neem contact op met Team re-integratie via sociaaldomein@abg.nl of 14 013.