Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente. De gemeenteraad geeft op hoofdlijnen aan wat er in onze gemeente moet gebeuren. De raad controleert ook of het college van burgemeester en wethouders de plannen volgens afspraak uitvoert. Inwoners kiezen de raadsleden. In Alphen-Chaam zijn er dat 15, van 6 verschillende partijen. Kijk op de website van de gemeenteraad wie de raadsleden zijn.

Burgemeester en wethouders

De burgemeester is voorzitter van zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad. Onze burgemeester is Lieke Schuitmaker. Als voorzitter van het college heeft de burgemeester stemrecht. Soms geeft de stem van de burgemeester zelfs de doorslag als de stemmen van de wethouders dat niet doen. Als voorzitter van de gemeenteraad heeft de burgemeester geen stemrecht. Hij kan in de raadsvergadering wel aan de discussie deelnemen.

De gemeenteraadsleden en wethouders worden gekozen; de burgemeester niet. Die wordt voor 6 jaar benoemd door de Koning en ministers.

Griffier

De griffier is het 1e aanspreekpunt van de raad. In Alphen-Chaam is dat Jolanda Honcoop. Zij ondersteunt de raad. Ze is bij alle raadsvergaderingen aanwezig en ondertekent alle officiële stukken van de raad. De griffier is daarmee de secretaris van de raad. Ze is ook adviseur van de gemeenteraad en ondersteunt de raad bij al haar werkzaamheden. Ook is zij vertegenwoordiger namens de raad, belangenbehartiger en gesprekspartner in de driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris. De griffier is bovenal ook ondersteuner van raad en raadsleden. De griffier en de medewerkers van de griffier noemen we de 'griffie'.

Een brief of uitnodiging aan de gemeenteraad sturen

Wilt u de gemeenteraad een brief sturen of uitnodigen voor een evenement, vergadering of bijeenkomst. Stuur die brief of uitnodiging dan per mail naar griffier@alphen-chaam.nl of per post naar Gemeenteraad Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA Alphen.

Wat doet de raad met uw brief?

  • We maken een overzichtslijst van de ingekomen brieven. De raad behandelt dat overzicht de eerstkomende raadsvergadering. In het overzicht staat ook hoe de gemeenteraad de brief gaat behandelen; ze nemen het voor kennisgeving aan of vragen het college de brief af te handelen. De gemeenteraad behandelt dus niet de inhoud van de brief tijdens deze raadsvergadering.
  • De brieven zijn, net als de raadsvergaderingen, openbaar en te vinden op de website van de gemeenteraad. Belangstellenden (bijvoorbeeld de pers) kunnen dus de brieven inzien. Houd u hier rekening mee.

De gemeenteraad uitnodigen

Wilt u de gemeenteraad uitnodigen, neem dan eerst contact op met de griffier via griffier@alphen-chaam.nl. Zij helpt u met het zoeken naar een geschikte datum en stuurt uw uitnodiging naar de gemeenteraad.

Inspreken bij een raadsvergadering

Als inwoner kunt u inspreken bij de raadsvergadering. Dat kan over een onderwerp gaan dat op de agenda staat, maar ook over andere onderwerpen.

Zo kunt u zelf de raadsleden toespreken en hen een probleem uitleggen of een verzoek toelichten.

Waarover kunt u niet inspreken?

Over een aantal onderwerpen kunt u niet inspreken, bijvoorbeeld over besluiten die het gemeentebestuur genomen heeft en waartegen mensen bezwaar of beroep kunnen of konden maken. Ook over benoemingen of aanbevelingen van personen en over zaken waarvoor het klachtrecht is ingericht kunt u niet inspreken.

Hoe lang mag u inspreken?

U heeft 5 minuten om iets te zeggen. Als er meer dan 6 sprekers zijn tijdens een vergadering is de spreektijd korter. De totale inspreektijd is 30 minuten.

Moet u zich aanmelden van te voren?

Ja. Als u wilt inspreken moet u dat u vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aanvragen bij de raadsgriffier, mevrouw Jolanda Honcoop. Dat kan digitaal via griffier@alphen-chaam.nl of telefonisch via 088-3821680. U moet dan aangeven over welk onderwerp u wilt inspreken. U moet ook een inspreeknotitie indienen bij de griffier. Dat mag digitaal of op papier.

Eigen plan of idee indienen (burgerinitiatief)

Heeft u een plan of idee wat u aan de gemeenteraad wilt voorleggen of presenteren (PDF, 292 kb) ? Dat kan via een burgerinitiatief.

Wat is een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief is een voorstel van inwoners aan de gemeenteraad, waarover de gemeenteraad een besluit kan nemen. Een plan of idee kan gaan over een kwestie in uw buurt of straat, maar ook voor de hele gemeente. Bijvoorbeeld nieuwe vormen van dienstverlening, bijzondere ontmoetingsplekken voor ouderen of een jongerenplatform. Voor het indienen van een voorstel of idee moet u minimaal 50 handtekeningen hebben verzameld van inwoners die het met u eens zijn.

Een burgerinitiatief mag niet gaan over

  • een onderwerp waar de raad niet over gaat
  • een vraag over het gemeentelijk beleid
  • een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur
  • een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur
  • een onderwerp waarover korter dan 2 jaar geleden een besluit is genomen.
  • een privéaangelegenheid

Fractievergadering bijwonen

De contactgegevens van de verschillende raadsleden en fracties staan op de website. De fracties vergaderen meestal op de donderdagavond in de week voor de raadsvergadering.

Raadsinformatie

De gemeenteraad heeft een eigen website: alphen-chaam.raadsinformatie.nl. Daar vindt u de vergaderdata en de agenda’s van de raadsvergaderingen, maar kunt u ook een vergadering terugkijken en -luisteren.

Raadsvergadering terugkijken?

We zenden de vergaderingen van de gemeenteraad live uit. U kunt een vergadering altijd terugkijken of -luisteren.