College van B en W

Het college bestaat uit burgemeester en wethouders. Ze hebben ieder hun eigen portefeuille: onderwerpen waar zij zich mee bezighouden. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij adviseert en ondersteunt burgemeester en wethouders. Het college vergadert iedere dinsdag.

Burgemeester L. (Lieke) Schuitmaker

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger Veiligheidsregio
    • Handhaving
    • APV/Evenementen
  • Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger ABG
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger RWB (Regio West-Brabant)
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger HvB (Regio Hart van Brabant)
  • Burgerzaken
  • Burger- en overheidsparticipatie / bestuurlijke vernieuwing
  • Representatie en kabinetszaken
  • Vluchtelingenbeleid
  • Communicatie- en mediabeleid
  • Dierenwelzijn
  • Personeelszaken
  • Kunst en cultuur
    • Kunst in de openbare ruimte
    • Cultuur en cultuureducatie
  • Coördinerend portefeuillehouder Cittaslow
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger Brabant Water

Ambtshalve nevenfuncties (allemaal onbezoldigd): 

  • Lid bestuur ABG namens gemeente Alphen-Chaam
  • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
  • Lid Commissie Middelen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
  • Lid Algemeen Bestuur Regio West-Brabant
  • Voorzitter Driemanschap Natuurbrandpreventie Boswachterij Ulvenhout & Chaamse Bossen
  • Lid burgemeestersoverleg Cittaslow Nederland

Niet-ambtshalve nevenfunctie (onbezoldigd): 

  • Toetsingscommissie van het O&O fonds van de Regio West-Brabant
  • Lid Algemeen Bestuur Vereniging Brabantse Gemeenten

E-mail: burgemeester@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398

Wethouder mr.ing. E.F.A. (Erik) Wilmsen

Portefeuille

Financiën – Ruimtelijke ordening

  • 1e locoburgemeester
  • Ruimtelijke Ordening
    • Bestemmingsplannen
    • Omgevingsvergunningen
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)
  • Landbouw
  • Grondzaken en grondbedrijf
  • Volkshuisvesting (wonen)
  • Financiën
    • Belastingen
    • Risico- en fraudebeleid
    • Treasury-beleid
    • Administratieve organisatie / Interne Controle
  • Energietransitie inclusief warmtetransitie
  • Vastgoed
    • Gemeenschapshuizen
  • Coördinerend portefeuillehouder Omgevingswet
  • Materieel erfgoed
  • Project Markdal ontwikkeling
  • Coördinerend portefeuillehouder Duurzaamheid

Ambtshalve nevenfuncties (allemaal onbezoldigd): 

  • lid AB OMWB
  • lid COVM Gilze-Rijen
  • lid portefeuillehoudersoverleg  RO & Wonen en Milieu Regio West-Brabant
  • lid portefeuillehoudersoverleg Regionaal Ruimtelijk Overleg Regio West-Brabant
  • Lid Kopgroep Vitaal platteland RWB
  • vertegenwoordiger RWB bij de Brabantse Stikstoftafel
  • Lid stuur- en kopgroep RES West Brabant
  • Lid werkgroep Omgevingswet K80
  • Lid GGA Ulvenhoutse bos
  • Lid GGA Rielslaag / Regte heide
  • Lid stuurgroep SRBT

Niet-ambtshalve nevenfunctie (onbezoldigd): 

  • penningmeester Katholieke oudervereniging Willibrordusschool Alphen 

E-mail: E.Wilmsen@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398

Politieke partij: GBA

Wethouder F.G.A. (Frank) van Raak

Portefeuille

Leefomgeving

  • 2e locoburgemeester
  • Openbare ruimte
  • Natuur, landschap en groen
    • Biodiversiteit
    • Bijenlandschap
  • Watertaken / riolering
  • Mobiliteit (verkeer en vervoer)
  • Sport- en accommodatiebeleid
  • Recreatie en toerisme
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger LandStad de Baronie
  • Milieu en circulaire economie
    • Afval
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger Nazorg Gesloten Stortplaatsen (NGS)
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger OVK Milieustraat Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen-Chaam
  • Klimaatadaptatie
  • ABG-organisatie
    • Bedrijfsvoering
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger ABG
    • Bestuurlijk vertegenwoordige Stichting Inkoopbureau West-Brabant
  • Project nieuwbouw school Chaam (Integraal Kindcentrum)
  • Archiefbeleid
  • Coördinerend wethouder portefeuillehouder Meerjaren Uitvoeringsprogramma Chaam 2040
  • Coördineren portefeuillehouder Sport

Ambtshalve nevenfuncties (allemaal onbezoldigd): 

  • Lid AB stichting inkoopbureau West-Brabant namens GR ABG
  • Bestuurslid GR ABG namens gemeente Alphen-Chaam
  • Lid van commissie van advies Mobiliteit / GR Regio West-Brabant
  • Lid van commissie van advies Economische Zaken, Arbeidsmarkt en Vrijetijdseconomie / GR Regio West-Brabant
  • Lid AB GR nazorg gesloten stortplaatsen Regio West-Brabant
  • lid bestuurlijk platform LandStad De Baronie

Niet-ambtshalve nevenfunctie (onbezoldigd): 

  • Jurylid KNWU

E-mail: f.vanRaak@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398

Politieke Partij: GBSV

Wethouder J.A.M.J. (Judith) van Loon

Portefeuille

Sociaal domein en Economische Zaken

  • 3e locoburgemeester
  • Maatschappelijke ondersteuning
    • WMO-beleid
    • Ouderenbeleid
    • Vrijwilligersbeleid /WZSW
  • Jeugd- en Onderwijs
    • Passend onderwijs
    • Peuterspeelzalen
    • Lokaal onderwijsbeleid; leerlingenvervoer
    • Jeugdbeleid en jeugdzorg
    • Onderwijshuisvesting
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger Regionaal Bureau Leerplicht
    • Bibliotheek
  • Werk en Inkomensondersteuning
    • Sociale zaken en werkvoorziening
    • Participatiewet
    • Werkgelegenheid
    • Inburgering
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger Diamantgroep
  • Volksgezondheid
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger Regionale Ambulancevoorziening Midden-West-Noord (RAV)
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger GGD West Brabant
  • Subsidiebeleid
  • Economische zaken
    • Bedrijventerreinen
    • Bestuurlijk vertegenwoordiger REWIN

Ambtshalve nevenfuncties (allemaal onbezoldigd):

  • Lid AB en DB Diamant-groep
  • Lid AB GGD West-Brabant
  • Lid AB RAV Brabant Midden-West-Noord
  • Lid Commissie Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant
  • Lid AB RBL West-Brabant
  • Lid Zorgplatform West-Brabant
  • Lid van commissie van advies Economische Zaken, Arbeidsmarkt en Vrijetijdseconomie / GR Regio West-Brabant
  • Vertegenwoordiger Alphen-Chaam in REWIN / GR Regio West-Brabant

Niet-ambtshalve nevenfunctie (bezoldigd):

  • Arbeidsrelatie Recreatiepark 't Zand

E-mail: JudithvanLoon@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398

Politieke partij: VVD

Gemeentesecretaris G.W.T. (Gert-Willem) van Weel

E-mail: g.vanweel@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398