Subsidie

Met subsidie wil de gemeente activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan maatschappelijke of sociale doelstellingen. Denk daarbij aan activiteiten voor Zorg, Jeugd en Veiligheid, voor Sport en bewegen of kunst, cultuur en educatie. Daarnaast kent de gemeente een innovatiesubsidie. Deze is bedoeld als bijdrage voor vernieuwende of alternatieve activiteiten die aansluiten bij activiteiten om mensen te ondersteunen of te activeren. Denk bijvoorbeeld aan ouderen of mensen met een beperking.

Vernieuwd subsidiebeleid

In juni 2017 heeft de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening Alphen-Chaam 2017 vastgesteld. De Nadere regels subsidies Sociaal Domein 2017 zijn in juli door het college vastgesteld. Deze besluiten markeren het einde van een periode waarin we nieuw subsidiebeleid ontwikkeld hebben. Tegelijkertijd is dit besluit pas het begin. We starten met de uitvoering van het subsidiebeleid ‘nieuwe stijl’.

Hoe werkt het?

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor één of meerdere van uw activiteiten? Dan is het belangrijk dat u het aanvraagformulier activiteitensubsidie invult. Wij toetsen uw aanvraag op basis van de Nadere regels subsidies sociaal domein 2017. U kunt het aanvraagformulier onderaan de pagina downloaden.

Waar let de gemeente op bij de beoordeling van uw aanvraag?

Als gemeente willen we met het subsidiebeleid de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk inzetten voor onze maatschappelijke en sociale doelstellingen. Denk daarbij vooral aan het ondersteunen en activeren van mensen. We kijken naar wat u zelf al heeft gedaan om een activiteit mogelijk te maken. Aandachtspunten zijn samenwerken met andere partijen en gebruik van andere financiële bronnen. Om dat laatste goed te kunnen beoordelen, vragen wij u op het aanvraagformulier inzage te geven in de financiën van uw organisatie.

Even voorstellen: innovatiesubsidie

Nieuwe vormen van ondersteuning creëren voor inwoners, dat is het doel van de innovatiesubsidie die de gemeente kent. Heeft u een idee om de hulp of ondersteuning aan inwoners beter, eenvoudiger en/of slimmer te maken, dan is de innovatiesubsidie wellicht iets voor u. We dagen iedereen uit om met voorstellen te komen, juist ook verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor meer ‘zorgtaken’ voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Ook jeugdhulp valt hieronder. Het gaat bij deze nieuwe taken om (dure) specialistische ondersteuning.

De gedachte achter deze overheveling van taken is dat de gemeente - beter dan het rijk en de provincie - in staat zou moeten zijn om ondersteuning en hulp voor haar inwoners te organiseren, dichterbij en in samenhang met lokale voorzieningen (zoals onderwijs en huisartsenzorg). Er heeft met de overheveling van deze taken ook een financiële korting plaatsgevonden. Dit betekent dat, om ook in de toekomst die ondersteuning te kunnen bieden aan inwoners die dat nodig hebben, we nieuwe (goedkopere) vormen van (informele) ondersteuning moeten creëren.

Om ontwikkeling van deze nieuwe vormen van ondersteuning mogelijk te maken heeft de gemeente in het subsidiebeleid de innovatiesubsidie geïntroduceerd.

Waarvoor is de innovatiesubsidie bedoeld?

  • De subsidie is gericht op innovatieve activiteiten realiseren, die ondersteuning van en hulp aan inwoners beter, eenvoudiger en/of slimmer maken;
  • De subsidie is een opstartsubsidie voor maximaal twee jaar. Zo is de subsidie een financieel steuntje in de rug bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van ondersteuning.

Wie kan een innovatiesubsidie aanvragen?

Zowel professionele aanbieders als stichtingen en verenigingen of inwoners kunnen een innovatieaanvraag indienen.

Voorwaarde is dat de aanvrager de activiteiten zonder winstoogmerk verricht voor de gemeenschap. Activiteiten/projecten die (mede) zijn geïnitieerd vanuit de doelgroep hebben de voorkeur.

Meer weten?

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Alphen-Chaam via subsidies@alphen-chaam.nl.