Zonneweides en windenergie

Als gemeente willen we dat we in 2030 49% minder CO² uitstoten dan in 1990. Ook ligt er een opgave vanuit het rijk om samen met regionale partners duurzame energie op te wekken. Om op deze vraagstukken te kunnen reageren, denken we na over de opwek van duurzame energie op ons grondgebied en bepalen we samen met onze inwoners hoe we tegen de ontwikkeling van duurzame energie aankijken.

RES West-Brabant

Elke regio in Nederland maakt plannen over hoe en waar ze duurzame energie kunnen opwekken en helpt de gemeenten bij de uitvoering van deze plannen. Al deze plannen komen samen in een RES, de Regionale Energie Strategie. De gemeente Alphen-Chaam valt onder de RES-regio West-Brabant. Met de RES West-Brabant werken we samen met de andere gemeenten in de regio aan een duurzame toekomst.

De RES West-Brabant, versie 1.0, is in februari 2021 gepresenteerd. In maart 2021 heeft de gemeenteraad deze vastgesteld. Met de vaststelling van deze 1e versie heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken om tot 2030 vol in te zetten op de ontwikkeling van zon op dak. Daarnaast houdt het vaststellen van de RES in dat we als gemeente beginnen met verkennen hoe we na 2030 in de regio willen bijdragen aan de opwek van duurzame energie.

De RES wordt vervolgens elke 2 jaar herzien. Zo blijft de RES een strategie die meebeweegt met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Download de definitieve versie van de RES West-Brabant.

Beleid duurzame opwek

Op dit moment werken we aan een beleidskader voor het opwekken van duurzame energie. In dit beleidskader bepalen we waar en onder welke randvoorwaarden we in onze gemeente mogelijkheden zien voor het opwekken van duurzame energie. We hebben hiermee in het voorjaar van 2021 een start gemaakt door gesprekken en bijeenkomsten te organiseren met inwoners en andere belanghebbenden.

In september 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het proces in 2 delen op te knippen: een kader voor kleinschalige initiatieven voor op de korte termijn en een kader voor grootschalige duurzame opwek voor de toekomst (na 2030).

Kleinschalig initiatievenkader voor duurzame opwek

We stellen een kleinschalig initiatievenkader op voor de opwek van duurzame energie onze gemeente. Dit initiatievenkader zal, na vaststelling door de gemeenteraad, een afwegingskader vormen voor het beoordelen van kleinschalige initiatieven voor duurzame opwek. Dit initiatievenkader gaat niet over grootschalige vormen van duurzame opwek, zoals grote windmolens en grote zonneweides. 

Het college heeft besloten om het kleinschalige initiatievenkader ter inzage te leggen. Dit betekent dat iedereen van 18 januari 2022 tot en met 1 februari 2022 de mogelijkheid krijgt om een zienswijze in te dienen. U kunt het concept kleinschalig initiatievenkader tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor in Alphen, Willibrordplein 1 te Alphen. Maakt u eerst een afspraak. Dit kan online via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of te mailen naar info@alphen-chaam.nl. U kunt het kleinschalig initiatievenkader ook downloaden onderaan deze pagina.

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan schriftelijk of mondeling. Uw zienswijze moeten we binnen de inzagetermijn hebben ontvangen (uiterlijk 2 februari 2022). Hierop moet  uw naam, adres, handtekening en datum staan. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester & wethouders van gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Download de conceptversie van het kleinschalig initiatievenkader voor duurzame opwek hier. (PDF, 49.861 kb)