Reconstructie

In de gemeente Alphen-Chaam werken we regelmatig aan de riolering of een weg. Momenteel werken we aan de volgende straten:

Rioolvervanging en reconstructie Blokkenweide in Chaam

Uit berekeningen blijkt dat er bij hevige regenbuien kans is op wateroverlast in de Blokkenweide. De riolering vervangen we door een gescheiden stelsel. Het regenwater sluiten we aan op een riool dat afvoert naar de Heiveltsebeek. Dit regenwaterriool loopt ook door de Meijsberg. In de Blokkenweide vervangen we ook alle verhardingen. Het park krijgt ook een opknapbeurt.

Stand van zaken

De riolering en het straatwerk is klaar. In september beginnen we met de voorbereidingen voor het aanplanten. Begin september gaan we het gras aan de Blokkenweide inzaaien. In november/december planten we aan.

Rioolvervanging en reconstructie Chaamseweg in Alphen

In Alphen is de gemeente al langere tijd bezig om schoon regenwater af te koppelen van de gemengde riolering. Dit doen we om wateroverlast te voorkomen en om verdroging tegen te gaan. In de Chaamseweg, tussen de Molenstraat en het Steenveld, leggen we een gescheiden rioolstelsel aan. Daarbij infiltreert het regenwater in de bodem. Tegelijkertijd gaat de gemeente de verharding vernieuwen. Daarbij nemen we maatregelen om het verkeer minder snel te laten rijden. We planten ook groen aan, waardoor er een mooi beeld ontstaat.

Stand van zaken

Nu de omleiding om Baarle af is, is dit de snelste route tussen Alphen en Chaam. Zeker nu in Alphen de splitsing Chaamseweg/Molenstraat afgesloten is door werkzaamheden en daardoor de Chaamseweg moeilijk bereikbaar is.

Rioolvervanging en reconstructie Zandstraat in Alphen

Ook in de Zandstraat, gedeelte Molenstraat tot aan de bijenhal, legt de gemeente een gescheiden rioolstelsel aan. Het schone regenwater voeren we af naar een nieuw te maken opvangbassin (WADI). Al het regenwater infiltreert dan in de bodem. Op verzoek van de bewoners blijven de materialen in de bestaande trottoirs hetzelfde. De rijbaan vernieuwen we volledig. Daarbij is aandacht is voor snelheidremmende maatregelen. Door de aanplant van groen zal er een mooi beeld ontstaan.

Stand van zaken

We zaaien de bermen in september in. In december gaan we aanplanten. Eind augustus gaan we de wadi afwerken. Een wadi is een opvang voor het regenwater. We zorgen er daarmee voor dat schoon water infiltreert in de bodem en voorkomen we waterlast.

Reconstructie Looiersboom

De bewoners van de Looiersboom klagen over wortelopdruk, te smalle en te steile trottoirs en sluipverkeer. Samen met een bewonerswerkgroep hebben we een plan opgesteld voor de volledige herinrichting van de straat.

Reconstructie Elsakkerpad Chaam

De bestaande riolering is een knelpunt voor de afvoer van rioolwater naar de rioolwaterzuivering. Om dat knelpunt op te lossen leggen we grotere buizen vanaf de Withagen over een lengte van circa 30 meter richting de Bredaseweg. Tegelijkertijd vervangen we de verharding vanaf de Withagen tot aan de Bredaseweg.

Stand van zaken

We beginnen met de rioolvervanging en de bestratingswerkzaamheden in september. Een precieze datum is nog niet bekend. Brabant Water is begonnen met het aanpassen van de waterleiding. Bewoners hebben hierover een bewonersbrief gekregen. Als Brabant Water klaar is gaat Van der Zanden aan de riolering werken en de verharding.

Reconstructie Oude Baan en Oude Bredasebaan

De kwaliteit van de asfaltverharding van het vrijliggende fietspad, maar ook van gedeeltes van de rijbaan is slecht. In overleg met de bewoners bereiden we een herinrichting voor. De wens van de bewoners is om, net als in Baarle-Nassau, een vrijliggend fietspad aan te leggen.