Nieuwsbrief 2 juni 2017

In 2017 werkt de gemeente toe naar nieuw subsidiebeleid. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle voorbereidingen en ontwikkelingen.

Vernieuwing subsidiebeleid


Suggesties, vragen en kansen kwamen langs tijdens bijeenkomsten in april

In april zijn in Chaam en in Alphen twee drukbezochte bijeenkomsten geweest voor verenigingen, stichtingen en andere belangstellenden. De contouren van het nieuwe subsidiebeleid stonden hier centraal. Na een korte toelichting was er ruimte voor gesprek tussen de aanwezigen. Tijdens de gesprekken hebben de aanwezigen suggesties gedaan voor de verdere invulling van het beleid. We hebben al deze reacties meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Het nieuwe beleid bestaat uit een subsidieverordening en Nadere regels.

De subsidieverordening is met name procedureel van aard en stelt de juridische kaders ten behoeve van de subsidieverlening. In de Nadere regels (c.q. beleidsregels) is het beleid concreet uitgewerkt.

Voor verenigingen, organisaties én de gemeente brengt het nieuwe subsidiebeleid een nieuwe manier van werken met zich mee. We gaan waar mogelijk met u (laten) meedenken en u faciliteren.


Advies van de Adviesraad Sociaal Domein

We hebben de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd om op de concepttekst voor de nieuwe subsidieverordening te reageren. Recent bracht deze raad hierover een advies uit aan het college. Dit advies hebben we meegenomen bij de afronding van de stukken. De Adviesraad is ook gevraagd te adviseren over de Nadere regels.


Wat gaan we subsidiëren?

In Nieuwsbrief 1 hebben we de Kadernotitie toegelicht. Hierin staat onder andere dat we als gemeente subsidie als een middel zien om aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelen in het sociaal domein te werken. De hoofddoelstelling van het gemeentelijk sociaal beleid is dat iedereen in de gemeente Alphen-Chaam mee kan doen. Voor de Nadere regels betekent dit, dat verenigingen en organisaties in principe niet (meer) gesubsidieerd worden omdat ze er zijn (instandhouding), maar om wat ze doen. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die eraan bijdragen dat iedereen in de gemeente Alphen-Chaam mee kan doen. Dat vraagt om een breed activiteitenaanbod voor alle inwoners (en niet alleen voor specifieke doelgroepen); het gaat om activiteiten waar inwoners elkaar ontmoeten, sociale verbanden aangaan en maatschappelijk actief zijn. Daarnaast is er specifieke aandacht voor inwoners die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen. Dat kan met professionele ondersteuning, maar ook door (geschoolde) vrijwilligers. En dat vraagt om nieuwe, innovatieve activiteiten en vormen van ondersteuning. Dit willen we met subsidie stimuleren en faciliteren.

Hoe gaan we subsidiëren?

In de Nadere regels hebben we op een aantal deelterreinen inhoudelijke beleidsdoelstellingen uitgewerkt en hieraan passende subsidievormen gekoppeld. Deze subsidievormen zijn:

1.Subsidie voor jaarlijks terugkerende en incidentele activiteiten

Veel subsidies vallen onder deze noemer. De subsidies zijn gericht op het subsidiëren van activiteitenkosten, dus de inspanning die aanvragers doen om maatschappelijk relevante activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Het kan hierbij gaan om incidentele en structurele activiteiten. We hebben een onderverdeling gemaakt in vier inhoudelijke deelterreinen:

  • het stimuleren van vrijwillige inzet en het ondersteunen van vrijwilligers;
  • activiteiten gericht op meedoen voor inwoners die niet zonder meer mee kunnen doen, bijvoorbeeld omdat zij een ondersteuningsvraag hebben;
  • activiteiten gericht op het bevorderen van sport en bewegen;
  • activiteiten gericht op het bevorderen van kunst en cultuur.

2.Subsidie voor het opstarten van vernieuwende initiatieven

3.Resultaatsubsidies voor lichte ondersteuning, bibliotheekwerk en begeleiding van vergunninghouders

4.Subsidies voor (instandhouding van) ondersteunende voorzieningen

Deze voorzieningen hebben niet het uitvoeren van hun eigen activiteiten als primair doel, maar zijn ondersteunend aan de activiteiten van anderen. We willen de instandhouding van deze voorzieningen subsidiëren, waardoor ze beschikbaar blijven voor de inwoners van de gemeente Alphen-Chaam. Te denken valt aan de culturele centra/gemeenschapshuizen, de EHBO-verenigingen en de dorpsraden.


Behandeling van de subsidieverordening in de gemeenteraad

Op 8 juni 2017 behandelt de gemeenteraad een raadsvoorstel om een nieuwe subsidieverordening vast te stellen. Bij de nieuwe verordening horen ook nadere regels. Deze geven concreter aan wat en hoe gesubsidieerd gaat worden door de gemeente vanaf 1 januari 2018. Over de Nadere regels spreekt de gemeenteraad opiniërend; later stelt het college de Nadere regels vast.


Indienen subsidieaanvragen 2018

Verenigingen en organisaties kunnen tot uiterlijk 1 oktober aanstaande een subsidieaanvraag indienen. Nadat de subsidieverordening en de Nadere regels zijn vastgesteld, stelt de gemeente hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar. Voor het einde van het jaar geeft het college de subsidiebeschikkingen voor 2018 af.

Verenigingen en organisaties nodigen we dan ook uit om over een gewenste aanvraag in gesprek te gaan met de gemeente. In het gesprek beantwoorden we vragen en bieden we de mogelijkheid om de aanvraag in combinatie met de nieuwe regels inhoudelijk te bespreken.

Meer weten?

Het raadsvoorstel met bijlagen (verordening en concept-Nadere regels) die de gemeenteraad op 8 juni behandelt, treft u aan op https://alphen-chaam.raadsinformatie.nl/vergadering/360692.

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Fatiha el Marajie of Herman Spit, via subsidies@alphen-chaam.nl Of kijk op www.alphen-chaam.nl/subsidies.