Ontwerpverordening geurhinder en veehouderij, Ontwerpbeleidsregel ruimtelijk ontwikkeling geurhinder en Ontwerpgeurgebiedsvisie gemeente Alphen-Chaam

15 december 2021
afbeelding met tekst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben op 14 december 2021 besloten om de Ontwerpverordening geurhinder en veehouderij, de Ontwerpbeleidsregel ruimtelijke ontwikkeling en geurhinder en de bijbehorende Ontwerpgeurgebiedsvisie ter inzage te leggen.

Waar gaan de Ontwerpverordening geurhinder en veehouderij, de Ontwerpbeleidsregel ruimtelijke ontwikkeling en geurhinder en de bijbehorende Ontwerpgeurgebiedsvisie over?

De Wet geurhinder en veehouderij uit 2007 biedt gemeenten de mogelijkheid om met een verordening zelf geurnormen vast te stellen. De gemeente Alphen Chaam overweegt om gebruik te maken van de beleidsvrijheid die de wet hiervoor biedt. Zo wordt een eigen keuze gemaakt voor de gebiedsgerichte bescherming van geurgevoelige objecten tegen geur uit stallen van veehouderijen. De geurgebiedsvisie vormt de basis en de onderbouwing voor deze keuzes.

De Ontwerpbeleidsregel ruimtelijke ontwikkeling en veehouderij is bedoeld om bij ruimtelijke ontwikkelingen de mogelijke geurbelasting uit stallen van meerdere veehouderijen gebiedsgericht te beoordelen. Hiermee wordt afgewogen of sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Terinzagelegging en zienswijzen

Bovengenoemde stukken liggen van 17 december 2021 tot en met 27 januari 2022 ter inzage in het gemeentekantoor in Alphen. Tijdens deze termijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Uw (schriftelijke) zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA Alphen NB.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Toon van den Wijngaard van de afdeling Ruimtelijke Ordening via telefoonnummer 088 3821447.

Als u de stukken op papier wilt inzien, maakt u een afspraak via www.alphen-chaam.nl of telefonisch via 14 013. Ook kunt u een afspraak maken door een mail te sturen naar info@alphen-chaam.nl. De drie documenten hebben we samengevoegd in één document. Dit kunt u ook raadplegen via onze website www.alphen-chaam.nl.

Vervolgprocedure

Na de ter-inzagetermijn neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van de Verordening geurhinder en veehouderij en de Beleidsregel ruimtelijke ontwikkeling en geurhinder. De ingediende zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken.