Geurgebiedsvisie vastgesteld door gemeenteraad

02 mei 2022

De gemeente Alphen-Chaam heeft de Geurgebiedsvisie vastgesteld. Met deze Geurgebiedsvisie, Verordening geurhinder en veehouderij en de Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen geurhinder bieden we meer perspectief aan boeren die gestopt zijn of gaan stoppen én voor de boeren die doorgaan. Daarnaast helpt deze visie bij het maken van afwegingen bij ruimtelijke initiatieven in het buitengebied. Ook helpt de visie de luchtkwaliteit te verbeteren.

Inhoud

Met deze geurgebiedsvisie hebben we gebiedsgerichte kaders vastgesteld voor het aspect geur vanuit stallen. Dit hebben we gedaan om te komen tot het gewenste woon- en leefklimaat voor zo’n gebied. Dit gaat dan om de geurbelasting van veehouderijen ten opzichte van woningen in de directe omgeving. Ook kunnen we hiermee beoordelen of een voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling of functieverandering kan leiden tot aantasting van bestaande rechten van veehouderijen in de omgeving.

Met de geurgebiedsvisie en de geurverordening en beleidsregel die hieruit voortkomen is het mogelijk om meer balans te brengen tussen enerzijds de actieve agrarische functies en de overige functies.

Toetsingskader

We willen gebiedsgericht perspectief bieden voor de verschillende (niet) agrarische functies in het buitengebied. Hierbij leggen we per deelgebied vast welke mate van geurbelasting we acceptabel vinden om te spreken van een acceptabel woon- en leefklimaat. Zo weten bewoners en gebruikers van het buitengebied waar ze aan toe zijn als ze een initiatief hebben voor een functiewijziging. Dit geldt vooral bij verzoeken tot functiewijziging van stoppende of gestopte veehouderijen, maar ook voor initiatieven van veehouderijen die verder willen ontwikkelen. Deze geurgebiedsvisie is dus ook echt een toetsingskader bij vergunningverlening. Het is geen handhavingskader.