College kiest voor verantwoord bezuinigen, een beperkte woonlastenstijging en duurzaam investeren in voorzieningen

03 juni 2020

De gemeente Alphen-Chaam heeft de afgelopen jaren veel investeringen gedaan. Daardoor zijn de reserves en het weerstandsvermogen gedaald. Tegelijkertijd levert het Rijk structureel te weinig middelen voor de taken in het sociaal domein. Om een gezonde financiële positie op de korte en de lange termijn te waarborgen, maakt het college van Alphen-Chaam de komende jaren duidelijke keuzes: verantwoord bezuinigen, een beperkte woonlastenstijging en duurzaam investeren in voorzieningen. Op deze manier blijven de ambities uit het raadsakkoord haalbaar.

“Cittaslow-gemeente Alphen-Chaam is groen en duurzaam, waar inwoners wonen met hart voor de eigen leefomgeving. Dat willen we zo houden”, aldus wethouder financiën Erik Wilmsen.“ Het zag er naar uit dat we 2019 met een verlies zouden afsluiten. Echter, dankzij twee meevallers wisten we uiteindelijk een klein positief resultaat te boeken. Hoewel we dit jaar positief hebben begroot, blijkt uit de tussentijdse rapportage dat we 2020 waarschijnlijk met een negatief resultaat van circa € 200.000,- gaan afsluiten. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn tegenvallende onderhoudskosten voor de sportvelden en hogere kosten voor de WMO, van het door het rijk ingevoerd abonnementstarief.”

Keuzes 2021 - 2024

“Met de ervaringen van 2019 en dit jaar hebben we als college gekeken naar de periode 2021 tot en met 2024. We vinden het belangrijk dat de financiële positie zowel op korte als op langere termijn gezond is en blijft. Dat lijkt me duidelijk. Daarom moeten we keuzes maken. We kiezen ervoor om verantwoord te bezuinigen. Dit houdt in dat er op alle plekken minder kosten worden gemaakt, zodanig dat het niveau van de voorzieningen op peil blijft. Daarnaast wil het college de woonlasten beperkt laten stijgen, zodat we kunnen blijven investeren in het duurzaam verbeteren van de leefomgeving van onze inwoners. Die staan immers centraal bij het maken van de keuzes.” Met het huidige perspectief zullen we richting de begroting nog verder bekijken waar we op kunnen minderen.

Ambities

Het raadsakkoord “Hart voor de Leefomgeving” is leidend geweest bij deze perspectiefnota. “De ambities van Cittaslow-gemeente Alphen-Chaam blijven overeind”, vertelt de wethouder. “Denk bijvoorbeeld aan de plannen op gebied van klimaat, energie en circulaire energie, de aanpak van de woningbehoefte, de veiligheid van onze wegen, de huisvesting van het onderwijs en de verbeteringen van sportaccommodaties. Een goed voorbeeld van dat laatste is de investering van 1 miljoen euro in de bouw van een nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging Viola in Alphen. Aan de andere kant hebben we te maken met de uitgaven binnen het sociaal domein die al sinds de decentralisatie in 2015 structureel hoger zijn dan de rijksgelden die we hiervoor ontvangen. De combinatie van de vele mooie projecten en de opgaven in met name het sociaal domein hebben de afgelopen jaren sterk hun weerslag gehad op de reserves en het weerstandsvermogen van onze gemeente.”

Woonlasten

Het college heeft ook de lokale woonlasten kritisch tegen het licht gehouden. Dit betekent dat nu voorgesteld wordt om voor een gemiddeld huishouden de voorgestelde tarieven in 2021 per saldo te laten stijgen met € 34,00 (3,6%). De voorgestelde stijging komt als volgt tot stand: enerzijds verhoogt het college het tarief voor de rioolheffing en het vastrecht voor de afvalstoffenheffing met in totaal 1,5% en anderzijds gaat het college voor de OZB – naast 1,8% stijging als gevolg van inflatie - uit van een eenmalige stijging van 5%.

Slimmer en efficiënter werken

Het college nam de afgelopen periode de kosten, werkzaamheden, taken en plannen scherp onder de loep. Wethouder Wilmsen: “Het college wil over de hele linie besparen of voorkomen dat kosten verder oplopen. Ook blijven we kritisch kijken naar manieren om efficiënter en slimmer te werken. Zo hebben we op verschillende interne budgetten gekort, zodanig dat het werk op een verantwoorde wijze uitgevoerd kan blijven worden. Denk bijvoorbeeld aan de posten ‘voorlichting’ en ‘ruimtelijke ordening’. Door de budgetten terug te brengen naar het niveau dat in 2019 was uitgegeven, kunnen we besparingen doorvoeren. Veel van dit soort kleinere besparingen leveren uiteindelijk een behoorlijk bedrag op. Daarnaast gaan we een geplande lening tegen veel lagere rente afsluiten. Zo’n goedkopere lening scheelt meteen een slok op een borrel.”