Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Alphen-Chaam presenteert een sluitende begroting voor 2018

17 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders presenteert voor 2018 een sluitende begroting en zelfs een overschot van € 154.000, - . Het zorgelijke perspectief dat gepresenteerd werd in de perspectiefnota eerder dit jaar, is hiermee bijgesteld. Ook het meerjarenperspectief geeft een positief beeld van de gemeentelijke financiën, dit is deels te danken aan de toegepaste budgetwijzigingen en het lichte voordeel vanuit de septembercirculaire. De begroting staat voor vaststelling door de raad op de agenda voor de vergadering van 9 november.

Bijstellingen naar aanleiding van Perspectiefnota

Wethouder Financiën Bert van Dijk is tevreden met de gezonde vermogenspositie van de gemeente Alphen-Chaam. “De perspectiefnota heeft ons op scherp gezet. Samen met onze medewerkers hebben we naar mogelijkheden gezocht om kosten te besparen en inkomsten te vergroten. De vermogenspositie van de gemeente Alphen-Chaam zorgt ervoor dat er ruimte is voor het doen van investeringen die bijdragen aan het borgen van de leefbaarheid in de kernen van de gemeente. Volgens plan blijft de OZB-verhoging tot 2021 beperkt tot een inflatie-verhoging van 1% per jaar”.

Verkeersproblematiek kern Chaam

Het college hecht er bijzonder veel waarde aan dat de kernen van de gemeente goed bereikbaar en vooral ook veilig zijn. Wethouder Van de Heijning: “De overlast van vrachtverkeer door de kern van Chaam blijft een terugkerend punt van zorg. We volgen de ontwikkelingen van de Provincie als zijnde wegbeheerder van de N 639 op de voet. Op dit moment is het echter nog te vroeg om een inschatting te maken van een bijdrage die van ons verwacht wordt voor de te nemen maatregelen die volgen op de ingrepen vanuit de Provincie. We hopen hier op korte termijn meer duidelijkheid over te krijgen.”

Toerisme, recreatie en Cittaslow

Het college stelde eerder dit jaar de ontwikkelagenda toerisme en recreatie vast, waarin diverse acties benoemd zijn. De fietsallee Chaamse bossen maakt hiervan deel uit en financiering vindt plaats vanuit het Fonds kwaliteitsverbetering. Daarnaast is Alphen-Chaam één van de 8 Brabantse keukens in het We Are Food-jaar 2018 en heeft als doelstelling om de gezondste gemeente van Brabant te worden. Burgemeester Minses verklaart: “Komend jaar gaan we een programma ontwikkelen met de Cittaslow supporters om in 2018 als proeftuin te fungeren voor concrete initiatieven. De provincie ondersteunt de keukens in geld, capaciteit en kennis. In de begroting van 2018 hebben we éénmalig € 10.000 opgenomen voor dit doel”.

Onderwijs blijft speerpunt van het college

Onderwijs is een blijvend speerpunt van het college van de gemeente Alphen-Chaam. Voor het bieden van modern onderwijs in een gezond leefklimaat is goede huisvesting een belangrijke randvoorwaarde. Beide basisscholen in Chaam zijn binnen afzienbare tijd toe aan renovatie. Wethouder Janssen-Janssen vult aan: “Alvorens we met een concreet voorstel komen, willen we op basis van een eerder uitgebracht rapport de mogelijkheden, onmogelijkheden en financiële consequenties met de gemeenteraad bespreken. Hierbij betrekken we ook de gymzaal te Chaam omdat de gemeenteraad in 2016 heeft besloten tot de bouw van een nieuwe gymzaal.” Voor de bouw van de school in Chaam is (naast de investering in de gymzaal) in de begroting een additionele investering van € 4 miljoen opgenomen. Hiermee komt de totale investering op € 4.775.000,-. De inspanning zijn erop gericht om in 2019 te starten met de bouw. Ondanks dat wij op dit moment 'slechts' beschikken over een voorlopige schatting van de mogelijke bouwkosten is deze investering toch opgenomen in het investeringsplan en zijn daarmee de kapitaallasten opgenomen in de meerjarenraming.

Begrotingswebsite gemeente Alphen-Chaam

Benieuwd naar de begroting 2018 van de gemeente Alphen-Chaam? Op de website https://alphen-chaam.begroting-2018.nl/ leest u alles over de gemeentelijke begroting.