Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Online op de hoogte blijven via www.overuwbuurt.overheid.nl

24 april 2017

Regelmatig krijgen we de vraag of het mogelijk is om via de mail of een app op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen in uw buurt. Dat is mogelijk via de www.overuwbuurt.overheid.nl. De site biedt informatie inclusief een e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ om continu op de hoogte blijven van berichten van de overheid.

Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. U kunt zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Met ‘Over uw buurt blijft u snel en eenvoudig op de hoogte.