Nieuwe stap om te komen tot nieuw plan voor afvalinzameling

19 maart 2019

Het college is bezig met een nieuw plan voor de afvalinzameling. Het doel is om minder restafval te krijgen door het afval beter te scheiden. De gemeente Alphen-Chaam moet de komende jaren van 227 kg restafval per inwoner per jaar naar 100 kg. Uitgangspunt hierbij is dat dit geen extra geld kost. Uiteindelijk streven we in 2025 maximaal 30 kg restafval per inwoner.

Om te komen tot een nieuw plan hebben we in oktober 2018 jaar een enquête gehouden onder inwoners en hebben we een klankbordgroep ingesteld. Aan de hand van de uitkomsten van de enquête waren er per kern bijeenkomsten met de klankbordgroep. Daarnaast was er een thema-avond voor de gemeenteraad.

Op basis van deze input heeft De Afvalspiegel een plan (PDF, 4.336 kb)  opgesteld waarbij een aantal scenario’s zijn geschetst. Tijdens een volgende thema-avond voor de raad is besloten om twee varianten verder uit te werken. Beide varianten gaan uit van diftar (‘de vervuiler betaalt’). Daarnaast is er extra service voor inwoners.

Om welke varianten gaat het?

Variant 1

Deze variant volgt twee stappen:

Stap 1: Voor GFT kunnen inwoners kiezen tussen een 140- en 240-liter container. Aanbieden blijft gratis. Voor PMD kunnen inwoners kiezen tusen een speciale zak (zoals nu) of een container (140 of 240 liter). Aanbieden blijft gratis. Het inzamelen van papier blijft in alle kernen zoals dat nu is. Voor restafval kunnen inwoners kiezen tussen een 140 en 240 liter container. Het restafval blijven we om de twee weken inzamelen. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en daarnaast betalen inwoners een tarief per keer dat we de restafvalcontainer legen(diftar). Goed scheiden wordt zo beloond.

Stap 2: Over een paar jaar voeren we een evaluatie uit en maken we de volgende stap. Dan zamelen we een keer per vier weken het restafval in. Nu is dat nog een keer in de twee weken.

Variant 2

Invoering van bovengenoemde variant in één keer.

Extra voorzieningen voor de andere afvalstromen

Bij beide varianten komen er voor een aantal afvalstromen voorzieningen:

  • Grof vuil aan huis ophalen tegen betaling.
  • Grof tuinafval aan huis ophalen tegen betaling (green bag)
  • Voorziening voor grof tuinafval op gemeentewerf in Chaam
  • Voorzieningen voor (incontinentie)luiers in openbare ruimte
  • (Financiële) regeling voor inwoners met medisch afval.
  • Maatwerk bij appartementencomplexen

Wat zijn de volgende stappen in besluitvorming?

  • 2 april: het college behandelt het voorstel met twee uitgewerkte varianten
  • 18 april: de gemeenteraad behandelt het voorstel in een opiniërende vergadering.
  • 23 mei: de gemeenteraad neemt een beslissing over het voorstel

Hoe houden wij u op de hoogte?

We streven ernaar om in de loop van 2020 te starten met de nieuwe manier van inzamelen. De tussenliggende tijd gebruiken wij om u mee te nemen in het traject.