Nieuwe afspraken over gezamenlijk waterbeheer

26 juni 2018

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert hebben nieuwe afspraken gemaakt met waterschap Brabantse Delta over het gezamenlijke waterbeheer. Daarvoor ondertekenden zij op 21 juni het geactualiseerde afvalwaterakkoord tijdens een bijeenkomst over samenwerken in de waterketen in Werkendam. Deze organisaties werken samen in Waterkring De Baronie.

In het afvalwaterakkoord staan maatregelen die de gemeenten en het waterschap de komende tijd nemen om de afvoer van afvalwater via de riolering en de zuivering daarvan te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van het huishoudelijk en industrieel afvalwater. Het waterschap zuivert dat water daarna in één van zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Aanpassen riolering en pompen

Voor een deel zijn dat uitvoeringsmaatregelen, zoals het aanpassen van de capaciteit van rioolgemalen (rioolwaterpompen) en de aanleg van nieuwe rioleringen voor het gescheiden afvoeren van afvalwater en regenwater. In een enkel geval bestaan de nieuwe afspraken uit nader onderzoek naar de capaciteit van de riolering en de gemalen. Ze onderzoeken ook de mogelijkheden voor het zogeheten afkoppelen van de regenwaterafvoer. Het regenwater verdwijnt dan niet het riool in, maar wordt opgevangen in een sloot of op een andere manier. Elk jaar gespreken de betreffende gemeenten en het waterschap de gemaakte afspraken.

Schoon water en droge voeten

Hans Peter Verroen, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta: “Zorgen voor droge voeten en voor voldoende schoon water vraagt om een intensieve samenwerking tussen gemeenten en het waterschap. Het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering maakt die samenwerking en gezamenlijk onderzoek en monitoring extra noodzakelijk. Met dit akkoord bouwen we samen verder aan efficiënt waterbeheer binnen deze gemeenten tegen de laagst mogelijke kosten voor onze inwoners en bedrijven.”

Meten & monitoren

Het onderzoek naar mogelijke aanpassingen aan het rioolsysteem in Midden- en West-Brabant verbetert binnenkort door de invoering van een systeem voor meten en monitoren. Vijftien gemeenten - waaronder de zes gemeenten die nu het akkoord hebben getekend - en het waterschap werken daarbij samen. Door meetgegevens van de riolering te vergelijken met bijvoorbeeld neerslaggegevens, kunnen de deelnemende gemeenten achteraf zien waar er problemen optreden en zo betere plannen maken voor aanpassing van het rioolsysteem.

Klimaatadaptatie

Tijdens de bijeenkomst in Werkendam zijn de veelal nieuwe wethouders en waterschapsbestuurders geïnformeerd over de inhoud van de samenwerking in de waterketen, de stand van zaken en de planning voor de komende jaren. De bestuurders hebben daarnaast de rol besproken van de samenwerking in de noodzakelijke klimaatadaptatie.

Samenwerking in de waterketen SWWB

Drie waterschappen, 27 gemeenten in West- en Midden-Brabant en Brabant Water werken samen in de waterketen onder de noemer SWWB. Het Bestuursakkoord Water vormt de basis van deze samenwerking waarbij kosten besparen, kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid verkleinen van mensen en middelen de belangrijkste doelstellingen zijn.