Raadsakkoord en nieuw college

13 april 2018

De fracties van CDA, GBA, GBSV, VVD en GSU zijn het op 12 april 2018 eens geworden over een raadsakkoord (“Hart voor de leefomgeving”) (PDF, 112 kb)  voor de periode 2018-2022. Dat betekent dat alle partijen het akkoord steunen.

Corry Janssen (CDA), Erik Wilmsen (GBA) en Frank van Raak (GBSV) zijn voorgedragen als wethouder. Het raadsakkoord stelt de raad vast in de vergadering van 19 april. Dan vindt ook de benoeming van de wethouders plaats.

Volgens informateur Heleen van Rijnbach is “de bereidheid tot samenwerken groot en dat biedt een goede basis voor een daadkrachtig bestuur in de nieuwe raadsperiode”.

Portefeuilleverdeling

Ook over de portefeuilleverdeling in het college is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Verdere afstemming vindt de komende weken plaats. De globale portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester Minses

Bestuurlijke coördinatie, openbare orde en veiligheid, APV/evenementen, communicatie, toerisme en recreatie, handhaving, kunst en cultuur, Cittaslow.

Wethouder Janssen

Taken Sociaal Domein, waaronder WMO, subsidiebeleid, volksgezondheid, jeugdbeleid, ouderenbeleid en onderwijs.

Wethouder Wilmsen

Bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, Omgevingswet, duurzaamheid, volkshuisvesting, financiën.

Wethouder Van Raak

Leefbaarheid, afval en afvalverwerking, openbare werken, verkeer, economische zaken, werkgelegenheid, sociale zaken en werkvoorziening.