Bestemmingsplan Markdal ligt ter inzage

18 januari 2018

De gemeente Alphen-Chaam bereidt een bestemmingsplan Markdal voor. Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 moeten we voor de besluitvorming over de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied een milieueffectrapport (planMER) (laten) opstellen.

De Vereniging Markdal heeft met de provincie Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta afspraken gemaakt over de herinrichting van het Markdal. Hoofddoel is het realiseren van ca. 100 ha Natuurnetwerk Brabant (NNB) in het Markdal en beekherstel van de Boven Mark tussen de grens met Belgiƫ en de Duivelsbrug bij Breda. Het plangebied ligt in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam.

Voor de herinrichting van het Markdal is per gemeente een bestemmingsplanbesluit nodig en is het doorlopen van een m.e.r.-procedure verplicht. Een toelichting op de m.e.r.-plicht, het voornemen, de procedure en het detailniveau en reikwijdte van het onderzoek naar milieueffecten zijn beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD ligt ter inzage van 19 januari t/m 15 februari 2018 tijdens openingstijden in het gemeentekantoor te Alphen.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van de gemeente Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, de heer B. van Strien tel.: 088-3821050.

Commissie voor de milieueffectrapportage

Wij gaan in deze fase de Commissie voor de milieueffectrapportage niet raadplegen over de reikwijdte en het detailniveau van het planMER. Op een later moment leggen wij het planMER gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Iedereen kan dan een zienswijze indienen op zowel het bestemmingsplan als het planMER. Op dat moment vragen wij ook advies aan de commissie voor de milieueffectrapportage die het planMER zal toetsen. Het tijdstip van ter inzage legging maken wij via een publicatie bekend.

NRD Markdal tbv planMer: klik hier voor inzage (PDF, 2.053 kb) .