Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2022

Na 2 “Corona-jaren” leek het er aanvankelijk op dat we terug konden naar ons oude normaal. Covid-maatregelen werden geleidelijk aan ingetrokken. Op 24 febr. gebeurde er iets wat bijna niemand voor mogelijk had gehouden, Rusland viel op 3 plaatsen tegelijk Oekraïne binnen. Een oorlog aan de rand van Europa, de gevolgen hiervan werden langzaam duidelijk. De gevolgen van de (Europese) maatregelen als reactie op de gebeurtenissen in Oekraïne raakten alle inwoners van Europa. De energiecrisis en als gevolg hiervan een erg hoge inflatie maakte het verschil tussen ‘arm en rijk’ nog duidelijker zichtbaar.

Algemeen

Niet alleen de grote internationale gebeurtenissen, maar zeker ook de gemeenteraadsverkiezing van maart had haar weerslag op de onderwerpen; agendapunten van de Adviesraad in 2022. De uitslag van de verkiezing resulteerde in andere samenstelling van de gemeenteraad. Pas nadat duidelijk werd welke partijen de coalitie vormden in de nieuwe raadsperiode, werden ook de nieuwe wethouders bekend. Voor het sociale domein werd mevr. Judith van Loon als wethouder benoemd. Voor haar was deze taak nieuw, wat voor een wat langere inwerkperiode zorgde. Dit alles zorgde dat beleidsontwikkeling op diverse terreinen op een lager pitje kwamen te staan. De wethouder heeft tweemaal de ASD bijgewoond.

Per 1 jan 2022 is de gemeente Alphen-Chaam officieel toegetreden tot het samenwerkingsverband Hart van Brabant. Hierdoor werd onze Adviesraad ook lid van het Regionaal Overleg Sociale Adviesraden, het ROSA.
Naast de samenwerking binnen het ROSA, is ons initiatief om de samenwerking te zoeken met onze beide partner-gemeenten van de ABG-organisatie, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen, dit jaar geconcretiseerd. Hoewel we deelnemen in beide overleggen, brengt de Adviesraad haar, al of niet gevraagde, adviezen uit aan het college van B&W van haar eigen gemeente. Dit wil niet zeggen dat deze adviezen niet in een goede samenwerking/overleg tot stand kunnen komen.

We starten dit jaar met een voltallige Adviesraad van 10 personen. Onze contact-ambtenaar namens de gemeente Alphen-Chaam, was bij alle vergadering aanwezig. In het totaal waren er 7 plenaire vergaderingen, die gelukkig allemaal weer fysiek gehouden konden worden in het gemeentekantoor. In de juli vergadering gaf Marieke Lauwers, lid van het cluster jeugd, aan dat ze om privé redenen in oktober zou stoppen als lid van de ASD. In december is deze vacature ingevuld door Sabine Kroot (Leijten).

In dezelfde vergadering gaf Coen Backx aan dat hij, om privé redenen m.i.v. 1 januari 2023 zou stoppen als voorzitter van de ASD. In 2022 is geen opvolger voor hem benoemd. In het zomerreces van de gemeenteraad moest het CDA op zoek naar een vervanger van 1 van haar zittende gemeenteraadsleden. Willem Kriellaars, lid van het cluster participatie, werd hiervoor gevraagd. In de novembervergadering is Willem officieel beëdigd als lid van de gemeenteraad. Hiermee eindigde zijn lidmaatschap van de ASD. In december is deze vacature ingevuld door Jos van Ginneken.

In oktober was een studiedag gepland, 2 interne werkgroepen zouden deze dag voorbereiden. Tijdens deze dag zou gezocht worden, 1) hoe de ASD duidelijker te profileren bij de inwoners en 2) hoe de Adviesraad beter zichtbaar te maken in de ambtelijke organisatie. Door de ontstane vacatures is besloten om de studiedag uit te stellen.

WMO

De samenstelling van het cluster is in 2022 onveranderd gebleven. Vanaf januari zijn we onder leiding van Petra Verhoeven ( kerngroep lid) samen met Petra Roza en Wil Loermans gestart om verdere invulling te geven aan dit cluster.

Er zijn een aantal grotere zaken die onze aandacht hebben gevraagd. Allereerst is er de overgang van de gemeente Alphen Chaam naar de regio Hart van Brabant. We hebben het proces van overheveling op de voet kunnen volgen en herhaalde malen benadrukt dat er door deze overgang, geen mensen tussen wal en sloot mogen vallen. De gemeente heeft ons deze garanties gegeven. Verder is er speciaal aandacht gegeven aan het volgen van het inkoopproces, dat als gevolg van de nieuwe regio-indeling, ook is veranderd. We zullen de aanbestedingen voor de zorg, binnen de nieuwe regio, volgen en uiteraard ook nieuwe partijen die op het podium verschijnen.

Een 2e zaak die onze aandacht nodig heeft is het nieuwe Cliëntervaringsonderzoek WMO. Dit jaarlijks onderzoek was tot nu toe min of meer standaard voor elke gemeente, maar m.i.v. 2023 is er naast een algemene variant ook een lokale versie mogelijk. In 2022 is hierop reeds geanticipeerd en in 2023 zal dit verdere vorm krijgen.

Een 3e zaak betreft de permanente besprekingen over ontwikkelingen en voortgang van het beleid op het gebied van WMO. Actuele en meer lange termijn zaken worden in goed overleg met beleidsmedewerker Manon van Helmond besproken. Informele adviezen en vragen krijgen in de meeste gevallen opvolging.

Er is een pre- advies uitgebracht. Dit betreft het preadvies op het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning. Het cluster WMO wilde een meer eenduidige richtlijn voor wat betreft het goedkeuren of afwijzen van bepaalde WMO voorzieningen. Dit kon gerealiseerd worden door een lijst met voorzieningen op te stellen, die als algemeen gebruikelijk worden gezien. Door de toevoeging van “ algemeen gebruikelijk” is dit gerealiseerd. 

Tot slot wil het cluster WMO aangeven dat de aanwezigheid van de wethouder in de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein, op prijs gesteld wordt en dat open gesprekken, ook over WMO, mogelijk zijn.

Jeugd

Algemeen

De commissie jeugd is dit jaar onveranderd gebleven qua samenstelling. De commissie jeugd bestaat uit Mariette Huismans, Marieke Lauwers en Marlin de Swart. Marlin de Swart heeft de commissie jeugd vertegenwoordigd in de kerngroep van de adviesraad. Marieke Lauwers heeft aangegeven te stoppen bij de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad Sociaal Domein heeft tijdens de vergadering van oktober afscheid genomen van Marieke.

Activiteiten 2022

Voor de portefeuille jeugd was het een relatief rustig jaar, ook mede door het verkiezingsjaar. Voor de onderwerpen lieten we ons leiden door de planning Adviesraad Sociaal Domein gemeente Alphen-Chaam 2022. Om ons goed te laten informeren over de lopende zaken op het gebied van ‘jeugd’ hebben we 2 digitale bijeenkomsten gehad met de beleidsmedewerker Sociaal Domein (mei en september). Tijdens deze digitale bijeenkomsten waren de 3 hoofdthema’s voor de portefeuille jeugd:

  • Leerlingenvervoer
  • Overgang naar Hart van Brabant
  • Regionale inkoop jeugdzorg

Over deze onderwerpen kregen we een update en hebben we een aantal kritische vragen gesteld. Met name de problematiek rondom het leerlingenvervoer kwam elke sessie terug. Daarnaast hebben we uitvoerig gesproken over het werven van pedagogische medewerkers jeugd bij de huisartsen. En uiteraard hebben we het proces gevolgd rondom de overgang naar Hart van Brabant met betrekking tot de jeugdzorg. Tijdens de vergadering van oktober hebben we kennis gemaakt met de nieuwe wethouder Judith van Loon.

Gevraagd advies:

  • Koers Jeugd(hulp) Hart van Brabant, 20 juni 2022

Participatie

De leden van de werkgroep Participatie in 2022 waren Kristian van Alphen, Marlies Beliën en Willem Kriellaars. Willem heeft in oktober zijn lidmaatschap van de Adviesraad beëindigd, omdat hij lid werd van de Gemeenteraad. In december hebben we een nieuw lid gevonden voor onze werkgroep, namelijk de heer Jos van Ginneken uit Strijbeek.

In het kalenderjaar zijn verschillende zaken besproken en adviezen uitgebracht aan het college van B&W over:

  • De Aanpassing Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2022
  • Het voorgestelde Beleidsplan Schuldhulpverlening
  • De Verzamelverordening Participatiewet.

Met regelmaat is de werkgroep bijgepraat door beleidsambtenaren over de ontwikkelingen die spelen hebben op het gebied van Participatie. De werkgroep wordt zoveel mogelijk vroegtijdig geïnformeerd over nieuw te maken gemeentelijk beleid en er is ruimte om mee te denken over de vraagstukken van de ambtenaren. Hierdoor wordt de doorlooptijd voor het uitbrengen van een advies verkort en wordt de adviesraad meer dan voorheen in staat gesteld tijdig advies uit te brengen aan het college. In de Adviesraad vergadering zijn we dit jaar regelmatig bijgepraat over de Visie Sociaal Domein 2022-2026 en de bijbehorende Uitvoeringsagenda.

We nemen ook deel aan de Regionale werkgroep Inburgering (van Asiel tot integratie) en we gaan ook naar de brede bijeenkomsten over asiel t/m integratie van de regio Hart van Brabant.