Jaarverslag Adviesraad 2021

Net als 2020 zal ook het jaar 2021 als Covid-19 jaar de geschiedenis ingaan. Dat had niet alleen haar weerslag op het functioneren van onze Adviesraad, ook in het maatschappelijk verkeer werden de beperkende maatregelen steeds zwaarder gevoeld. Door de aanvankelijke nadruk op het “openhouden” van de zorg in haar totaliteit, leek men de (nadelige) gevolgen voor diverse (leeftijds)groepen uit het oog te verliezen. Covid was zeker niet alleen een “medisch” probleem, ook economisch en zeker sociaal-emotioneel begon het meer en meer haar tol te eisen. Door middel van een ongevraagd advies is aan het college aandacht gevraagd voor de gevolgen van deze crisis op de kwetsbare inwoners. In hetzelfde document is ook aandacht gevraagd voor de gevolgen van de toeslagenaffaire en de voorzieningen die de gemeente hiervoor treft. Wat precies de (nadelige) consequenties voor de inwoners van Alphen-Chaam zijn, valt op dit moment nog niet precies te duiden.

Algemeen gedeelte

In 2020 is de werkwijze van de ASD aangepast. De pilot van een 'kerngroep' bestaande uit voorzitter, secretaris, aangevuld met de voorzitters van de 3 clusters werd positief ervaren. Doordat onze vaste notulist in febr. ontslag nam, werd in de kerngroep besloten, dat de voorzitters van de clusters beurtelings de notulen zouden maken. Ook deze werkwijze werd aan het einde van het verslagjaar vastgesteld.

Dit jaar stond in het teken van de herijking van de “Visie op Sociaal Domein”. De ASD werd vanaf het begin door de gemeente meegenomen, beginnend met de 'Burgerpeiling'. Bij tussentijdse evaluatie momenten werden we gevraagd om input te leveren. Deze werkwijze ervoeren we ook bij meerdere bezoeken van de wethouder aan onze adviesraad, waarin hij ons meenam op diverse terreinen van beleidsontwikkeling. Deze werkwijze, de ASD vanaf het begin betrekken bij visie/beleidsontwikkeling, is door ons als prettig ervaren. Helaas is deze ervaring niet op alle terreinen van toepassing gebleken. Het belang van de Adviesraad Sociaal Domein is nog (steeds) niet verankerd in de procesgang naar besluitvorming. Dit heeft geleid tot teleurstelling bij de Adviesraad. De rol van de Adviesraad moet zeker nogmaals worden benadrukt bij het (nieuwe) college van B&W en de ambtelijke organisatie.

Het was al bekend dat de gemeente Alphen-Chaam zou gaan overstappen van “West Brabant” naar “Hart van Brabant”. In 2021 werd geleidelijk aan het proces hier naar toe, maar ook de consequenties voor onze inwoners hiervan, duidelijk. Op verschillende momenten werden we als ASD op de hoogte gehouden en konden we extra aandacht vragen rekening te houden met de praktische gevolgen voor onze inwoners. Ook voor de ASD had deze overstap tot gevolg dat we eind 2021 als aspirant lid konden deelnemen aan de vergaderingen van ROSA, een samenwerkingsoverleg van adviesraden van Hart van Brabant.

ASD Alphen-Chaam heeft het initiatief genomen om samenwerking, kennis uitwisseling met de adviesraden van de andere ABG-gemeenten te onderzoeken. Helaas is dit initiatief door Covid uitgesteld naar het voorjaar van 2022.

Al in het begin van het jaar werden we geconfronteerd met een ‘datalek’ in ons mailverkeer. In samenspraak met de gemeente werd gekozen om voor de adviesraadleden een beveiligd ABG-account aan te maken. Alle uitwisseling van ‘gevoelige informatie’ zou via deze beveiligde accounts gaan plaatsvinden. Tijdens een studiemoment in oktober werden deze accounts bij de ASD-leden geïnstalleerd onder leiding van afdeling interne veiligheid.

Participatie

Het cluster participatie bestond het gehele verslagjaar uit: Kristian van Alphen, Marlies Beliën en Willem Kriellaars(voorzitter).

Reeds vroeg in het jaar is ons cluster intensief bezig geweest een bijdrage te leveren aan de beleidsregels die betrekking hebben op de Ketenaanpak Statushouders waarvan de aanpak al in 2020 was opgestart. In navolging daarvan kan de nieuwe Wet Inburgering worden genoemd omdat deze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Over de vervolgstappen, plan van aanpak en daadwerkelijke besluitvorming is echter geen communicatie meer geweest met de verantwoordelijke beleidsambtenaren ondanks het regelmatig aandringen daarop.

Voor de Beleidsnota Schuldhulpverlening was aanvankelijk een uitgebreide ‘leidraad voor een gesprek’ opgesteld dat met de betreffende ambtenaar in de vergadering van de Adviesraad is besproken. O.a. omdat parallel aan dit traject door de beleidsambtenaren ook werd gewerkt aan de Visie Sociaal Domein (waarvan Schuldhulpverlening onderdeel is) is uiteindelijk (door B&W) besloten om de betreffende Beleidsnota “terug te trekken” totdat de nieuwe Visie Sociaal Domein ontwikkeld zou zijn. Besloten werd om daarom ook geen preadvies uit te brengen, maar dit traject weer op te pakken, nadat de Beleidsnota Schuldhulpverlening opnieuw zou worden aangeboden.

Jeugd

Het cluster jeugd is dit jaar onveranderd gebleven qua samenstelling. Het cluster bestaat uit Mariette Huismans, Marieke Lauwers en Marlin de Swart. Marlin de Swart heeft de commissie jeugd vertegenwoordigd in de kerngroep van de adviesraad.

Activiteiten 2021 Voor het cluster jeugd was het een relatief rustig jaar.

Voor de onderwerpen lieten we ons leiden door de planning Adviesraad Sociaal Domein gemeente Alphen-Chaam 2021. Om ons goed te laten informeren over de lopende zaken op het gebied van ‘jeugd’ hebben we 3 digitale bijeenkomsten gehad met Jurgen van Hooijdonk, beleidsmedewerker Sociaal Domein (maart, juni en september).

Tijdens deze digitale bijeenkomsten waren de 3 hoofdthema’s voor het cluster jeugd:

  • Leerlingenvervoer
  • Overgang naar Hart van Brabant
  • Regionale inkoop jeugdzorg

Over deze onderwerpen kregen we een update en hebben we een aantal kritische vragen gesteld. Met name de problematiek rondom het leerlingenvervoer kwam elke sessie terug. Daarnaast hebben we uitvoerig gesproken over het werven van pedagogische medewerkers jeugd bij de huisartsen. Ook hebben wij onze zorgen geuit en meegedacht over de vindbaarheid en bereikbaarheid van het sociaal team en van het dorpsteam.

Gevraagd advies:

  • We hebben advies uitgebracht over het beter onder de aandacht brengen van Jeugdfonds Sport en Cultuur.

WMO

De samenstelling van het cluster WMO is in de loop van 2021 veranderd. In januari zijn Silvia Eelman (voorzitter) en Petra Verhoeven samen gestart. In april is Petra Roza officieel toegetreden als lid van de ASD, cluster WMO. In de oktober vergadering heeft Silvia aangegeven afscheid te nemen. Wil Loermans volgde haar op in het cluster WMO. Petra Verhoeven nam de taak van voorzitter van cluster WMO van Silvia over.

Door Covid 19 was fysiek contact en het overbrengen van de juiste informatie soms lastig. Dat gold zeker ook voor de mensen die gebruik maken van de wet op de WMO, want de keukentafelgesprekken bleven vaak achterwege en na telefoongesprekken was niet alles even duidelijk, zo klonk het uit de achterban.

Eind juli heeft het college het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning (het Wmo besluit) vastgesteld, hierin staat uitvoeringsbeleid rond de Wmo beschreven. Hierin komen o.a. uitgangspunten en regels rondom het persoonsgebonden budget en de eigen bijdrage aan bod. Deze worden jaarlijks geindexeerd, waardoor we ook ieder jaar de tarieven in het besluit moeten aanpassen. De vraag naar huishoudelijke hulp is toegenomen.

De gemeente heeft besloten om zich aan te sluiten bij Hart van Brabant, waardoor er een centraal inkoopbeleid komt. Wat gaat dit betekenen voor de dienstverlening van de lokale zorgverleners en het sociaal domein is nog niet duidelijk.

De gemeente heeft een cliént-ervaringsonderzoek laten doen n.a.v. covid 19, de uitkomsten hiervan waren positief wat betreft de ondersteuning vanuit de WMO, maar mensen gaven wel aan dat ze hun sociale contacten en bijeenkomsten misten.

Er zijn geen reacties gekomen op de wijzigingen voor aanvragen van mantelzorgwoningen.

Coen Backx

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein