Jaarverslag Adviesraad 2020

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het Covid-19 jaar; een jaar waarin we te maken kregen met veel beperkingen. Ook voor de vergaderingen van de Adviesraad, die daardoor niet altijd even (technisch) vlot verliepen. Ook de werkgroepen hebben in meer of mindere mate hinder ondervonden van de Corona maatregelen. Hoewel de fysieke overleggen toch de voorkeur hadden, werden deze vaak digitaal georganiseerd.

Algemeen gedeelte

Het verslagjaar kenmerkte zich door wisselingen van leden van de Adviesraad. In januari meldden zich drie nieuwe leden, in maart nam de voorzitter afscheid. Voorlopig werd gewerkt met een wisselend voorzitterschap. In september namen opnieuw twee leden afscheid, waaronder het langst zittende lid dat al vanaf de oprichting van de ASD deel uitmaakte van de raad. In oktober werd tijdens een studiedag de nieuwe voorzitter en secretaris gekozen.

Dit jaar kwam de adviesraad 6 keer bijeen, de bijeenkomst van april verviel als gevolg van de Corona maatregelen. In oktober was er een gezamenlijke studiedag o.l.v. “De Koepel”. We kregen nieuwe achtergrondinformatie. Dit gezamenlijke studiemoment heeft ons als Adviesraad dichterbij elkaar gebracht.

Door het vertrek van de voorzitter (en het jaar daarvoor de secretaris), functioneerde het DB niet meer naar wens. Tijdens de studiedag hebben we onze toekomstige werkwijze besproken. Er werd een “kerngroep”, bestaande uit het DB (voorzitter, secretaris) en uit elke cluster (Jeugd, WMO en Participatie) een lid, ingesteld om de algemene vergaderingen ASD voor te bereiden. Het lid van de kerngroep functioneerde tevens als voorzitter van het cluster. Deze manier van werken wordt uitgeprobeerd tot juli 2021.

In de vergadering van maart werd de “Verordening werkafspraken ASD en gemeente” in de Adviesraad samen met de wethouder besproken.

Ook het functioneren van de Adviesraad, nl. (on)gevraagd adviseren aan het College van B&W en het tijdig in het traject van beleidsvoorbereiding betrokken worden, was onderwerp van gesprek. Afgesproken werd dat de wethouder m.i.v. 2021 twee keer per kalenderjaar zou aanschuiven bij de ASD.

Hieronder vindt u per cluster de concrete activiteiten die in dit verslagjaar ondernomen zijn.

Cluster jeugd

Algemeen

Aan de commissie jeugd zijn aan het begin van het jaar twee nieuwe leden toegevoegd: Marieke Lauwers en Marlin de Swart. De commissie bestond de eerste helft van 2020 uit vier leden: Ine Verdonk (tevens lid van het DB), Mariette Huismans en de twee genoemde debutanten.

Het eerste half jaar heeft Ine ons geïntroduceerd in de Adviesraad Sociaal Domein en ons wegwijs gemaakt in de portefeuille jeugd. Door deze goede inwerkperkperiode heeft Ine in september de Adviesraad kunnen verlaten. Marlin nam haar taak als vertegenwoordiger jeugd in de kerngroep over.

Activiteiten 2020

Voor de onderwerpen lieten we ons over het algemeen leiden door de planning Adviesraad Sociaal Domein gemeente Alphen-Chaam 2020. Daarnaast hebben we proactief een inspraakavond georganiseerd rondom het thema ‘de overgang van CJG naar het sociaal team’. Ook hebben we inhoudelijk meegedacht over het verder vormgeven van de organisatie van de Adviesraad Sociaal Domein voor de gemeente Alphen-Chaam.

Voor wat betreft de gevraagde adviezen stond de eerste helft van het jaar met name in het teken van de beleidsregels jeugdhulp en er werd een reactie verwacht op de verordening jeugd gemeente Alphen-Chaam, Gilze-Rijen en Baarle-Nassau. Daarnaast hebben we inhoudelijk meegekeken met de beleidsregels LLV Alphen-Chaam 2020.

In oktober hebben we een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de overgang CJG naar het Sociale Team. Proactief hebben we hiervoor mensen uit ons eigen netwerk benaderd om meer inzicht te krijgen in het proces en de ervaringen rondom de overgang van CJG naar het Sociale Team. Ondanks dat dit een kleine groep respondenten betrof en daarmee de uitkomsten niet representatief zijn voor de gehele doelgroep, heeft de bijeenkomst waardevolle signalen opgeleverd die we verwoord hebben in het ongevraagde advies met suggesties om het proces en de werkwijze te verbeteren.

Aan het einde van het jaar hebben we onze input gegeven op de vragen voor het cliënt ervaringsonderzoek.

Cluster participatie

Algemeen

In de loop van 2020 is de samenstelling van het cluster Participatie gewijzigd. Coen Backx is doorgeschoven naar het voorzitterschap van de Adviesraad; Willem Kriellaars is als lid toegevoegd aan het dit cluster. De laatste maanden van het jaar 2020 is in de nieuwe samenstelling gewerkt.

Activiteiten 2020

In de januari vergadering wordt kennis gemaakt met de nieuwe strategisch sociaal domein medewerkster die zich richt op inhoudelijke zaken, zoals armoede, re-integratie, etc. Daarnaast wordt de Adviesraad bijgepraat over de ontwikkelingen om te komen tot het Dorpsteam Alphen-Chaam.

In maart is advies gevraagd over Regionale Bundeling middelen van een deel van de re-integratiemiddelen. De Adviesraad kan akkoord gaan met het project van één jaar. De beleidsambtenaar heeft ons in de loop van het kalenderjaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Tijdens deze vergadering worden we bovendien geïnformeerd over de Ketenaanpak Statushouders. Zoals afgesproken worden wij In de loop van het jaar op de hoogte gehouden van de gemeentelijke en regionale ontwikkelingen bij het opstellen van dit nieuwe beleid en bijhorende beleidsregels.

In december wordt een bijdrage geleverd aan het preadvies op “Beschermd Wonen”.

Verder werden we nog expliciet geïnformeerd over de voortgang van het lokaal Sportakkoord Alphen-Chaam en maakten we kennis met de Integraal Manager Dorpsteam ABG.

Het contact met de beleidsmedewerkers verliep in 2020 naar tevredenheid. Het afgelopen jaar is 4 maal overleg geweest met beleidsmedewerkers waarin wij tussentijds zijn geïnformeerd over de voortgang van lopende zaken.

In 2020 waren we vertegenwoordigd bij het Regionaal Adviesraad Werk en Participatie Midden-Brabant en het Regionaal overleg van de Adviesraden m.b.t. de Regionale aanpak van de nieuwe Wet Inburgering.

Cluster WMO

Algemeen

Het cluster WMO is gereduceerd tot twee personen. Vlak na de zomervakantie hebben we afscheid genomen van Sjan Kniknie. De vacature is vooralsnog niet ingevuld. Dit is ook niet het geval met een oude vacature uit 2019. In het eerste kwartaal 2021 zal naar verwachting een vacature worden ingevuld.

Activiteiten 2020

Het cluster WMO heeft een advies opgesteld betreffende de verordening WMO 2020. In het voortraject heeft overleg plaatsgehad tussen afgevaardigden van de adviesraden van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Gilze en Rijen en beleidsmedewerkers van die gemeenten. In een vervolgbijeenkomst met adviesraad leden is een advies voorbereid. De Adviesraad Alphen-Chaam heeft het College in oktober dienovereenkomstig geadviseerd voor zover van toepassing voor de gemeente Alphen-Chaam.

Inzake de 'beleidsregel (pré-) mantelzorgwoningen Alphen-Chaam is in oktober 2020 door de Adviesraad een advies gegeven dat het cluster WMO heeft opgesteld.

Vanuit het WMO perspectief is een bijdrage geleverd aan het preadvies beleidskader Regionale Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen regio Breda dat de Adviesraad in december 2020 heeft uitgebracht.

Het mantelzorgcompliment dreigde te worden verlaagd. Het cluster WMO heeft in oktober een ongevraagd advies voorbereid. De Adviesraad heeft dienovereenkomstig het College geadviseerd het mantelzorgcompliment niet te verlagen.

Het standaard cliëntervaringsonderzoek WMO heeft de gemeente laten vervallen. In plaats daarvan is in 2020 de voorbereiding gestart van een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van WMO cliënten tijden de coronacrisis. Het cluster WMO heeft input geleverd voor dit onderzoek.

Overleg met de beleidsmedewerker WMO heeft drie keer plaatsgehad. In het overleg zijn de lopende zaken besproken.