Bodem en grond

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen.

Omgevingsvergunning

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. U weet dan of uw bouwplannen:

 • vergunningsvrij zijn
 • of u ze moet melden bij de gemeente
 • of u hiervoor een vergunning moet aanvragen

Bodem

De kwaliteit van de bodem speelt een rol bij onder meer bouwplannen, herinrichting van stadsdelen, civieltechnische werken, het verlenen van milieuvergunningen, etc. Bij deze activiteiten zijn diverse partijen betrokken. Al deze partijen hebben behoefte aan duidelijke regels voor het omgaan met de bodemkwaliteit en het toepassen van partijen grond en baggerspecie. Tevens willen de gemeenten hun bodemkwaliteit duurzaam beheren. Dat betekent onder meer dat hergebruik van vrijkomende grond efficiënt en verantwoord moet plaatsvinden.

Het bodembeleid zoals beschreven in de beheernota maakt het mogelijk om vrijkomende grond zoveel mogelijk in de regio her te gebruiken. Zowel de interne gemeentelijke uitvoeringsorganisatie als externe partijen hebben hier profijt van.

Grondprijzen

Het college heeft grondprijzen vastgesteld voor 2021 (de prijzen zijn exclusief BTW). Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de download “notitie grondprijzen 2021”.

(Sociale) huurwoningen

Voor sociale huurwoningen hanteert de gemeente een vaste kavelprijs (t/m 120 m2) van €20.000 per kavel *. Indien de kavel groter is dan 120 m2 hanteert de gemeente de residuele grondwaardemethode met een minimum grondprijs van €256 per m2.  

* conform geldende prestatieafspraak (evaluatie van deze afspraken zal in 2021 plaatshebben)

Vrijesector huurwoningen

Voor vrijesector huurwoningen hanteert de gemeente de residuele grondwaarde met een minimum grondprijs per vierkante meter. Afhankelijk van het vastgoedsegment is de minimale grondprijs per vierkante meter:

 • Tussenwoning €255 p/m2
 • Hoekwoning €285 p/m2
 • Appartement €300 p/m2 bvo

Projectmatige koopwoningen

Voor projectmatige koopwoningen hanteert de gemeente de residuele grondwaarde met een minimum grondprijs per vierkante meter. Afhankelijk van het vastgoedsegment is de minimale  grondprijs per vierkante meter:

 • Tussenwoning €270 p/m2
 • Hoekwoning €285 p/m2
 • Tweekapper €300 p/m2
 • Vrijstaand €335 p/m2                                                        
 • Appartement €300 p/m2 bvo

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bepaalt de gemeente de grondprijs aan hand van de minimum kavelwaarde. Hiervoor gelden dezelfde prijzen als voor de categorie “projectmatige koopwoningen”. Met dien verstande dat eenmalig een bijdrage wordt gegeven, à €5.000, voor het gehele CPO-project.

Bouwkavels voor particuliere ontwikkeling

Voor de (individuele) particuliere woningbouw bedraagt de grondprijs €335 per vierkante meter.

Bedrijventerreinen

 • Voor percelen op het bedrijventerrein op een zichtlocatie hanteert de gemeente een vaste prijs van €115 per vierkante meter.                   
 • Voor de overige percelen op het bedrijventerrein hanteert de gemeente een vaste prijs van  €105 per vierkante meter.                           

Reststroken

 • Voor percelen ten behoeve van tussenwoningen hanteert de gemeente een prijs van €270 per vierkante meter.
 • Voor percelen ten behoeve van hoekwoningen hanteert de gemeente een prijs van €285 per vierkante meter.
 • Voor percelen ten behoeve van tweekappers hanteert de gemeente een prijs van €300 per vierkante meter.
 • Voor percelen ten behoeve van vrijstaande woningen hanteert de gemeente een prijs van €335 per vierkante meter.

De grondprijs van een reststrook, zonder de mogelijkheid voor een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, bedraagt 50% van de grondprijs (behorende bij het type woning waaraan de reststrook wordt toegevoegd).

Zowel bij de verkoop van een reststrook zonder bebouwingsmogelijkheid als een reststrook met bebouwingsmogelijkheid geldt; voor verkopen tot een oppervlakte van 50m² wordt de volledige grondprijs berekend en het overige tegen 10% van de grondprijs.

Innovatieve woonvormen

De grondprijs voor innovatieve woonvormen wordt vastgesteld op basis van een onafhankelijk taxateur of residueel bepaald en de uiteindelijke vaststelling van de prijs vindt plaats door het college.

Zendmasten en overige nutsvoorzieningen

De huurprijzen voor zendmasten, apparaatskasten en overige nutsvoorzieningen gelden als vergoeding voor het plaatsen van een zendmast met apparatuur op gemeentelijke grond of op/aan een gebouw. Per provider geldt een jaarlijkse huurprijs van €6.000 (maximaal oppervlak van 100m2 en een huurovereenkomst voor 10 jaar of langer). Jaarlijks is een toeslag van €3.000 verschuldigd bij plaatsing van elke extra antenne en/of bij medegebruik op een bestaande zendmast.

Indien de grond wordt verkocht voor overige nutsvoorzieningen (er wordt geen specifiek onderscheid gemaakt naar type nutsvoorziening), dan geldt daarvoor een vaste prijs van €197 p/m² uitgeefbaar terrein.