Bodem en grond

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen.

Omgevingsvergunning

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. U weet dan of uw bouwplannen:

  • vergunningsvrij zijn
  • of u ze moet melden bij de gemeente
  • of u hiervoor een vergunning moet aanvragen

Plaatsen tijdelijke container

Voor het plaatsen van een tijdelijke container op de openbare weg hoeft u geen vergunning aan te vragen. U dient wel rekening te houden met de Algemene voorschriften voor tijdelijke containers.

Bodem

De kwaliteit van de bodem speelt een rol bij onder meer bouwplannen, herinrichting van stadsdelen, civieltechnische werken, het verlenen van milieuvergunningen, etc. Bij deze activiteiten zijn diverse partijen betrokken. Al deze partijen hebben behoefte aan duidelijke regels voor het omgaan met de bodemkwaliteit en het toepassen van partijen grond en baggerspecie. Tevens willen de gemeenten hun bodemkwaliteit duurzaam beheren. Dat betekent onder meer dat hergebruik van vrijkomende grond efficiënt en verantwoord moet plaatsvinden.

Het bodembeleid zoals beschreven in de beheernota maakt het mogelijk om vrijkomende grond zoveel mogelijk in de regio her te gebruiken. Zowel de interne gemeentelijke uitvoeringsorganisatie als externe partijen hebben hier profijt van.

Grondprijzen

Het college heeft grondprijzen vastgesteld voor 2020 (de prijzen zijn exclusief BTW).

(Sociale) huurwoningen

Voor de bereikbare (sociale) huurwoningen hanteert de gemeente een vaste kavelprijs (t/m 120 m2) van € 20.000 per kavel *. Indien de kavel groter is dan 120 m2 hanteert de gemeente een aanvullende minimum grondprijs van € 251 per m2.

* wordt per 2021 aangepast conform dan geldende prestatieafspraak

Betaalbare huurwoningen, dure huurwoningen en projectmatige koopwoningen

De grondprijs van betaalbare en dure huurwoningen en projectmatige koopwoningen bepaalt de gemeente aan de hand van de minimum kavelwaarde:

  • Rijwoning €254 p/m2
  • Hoekwoning €276 p/m2
  • Tweekapper €303 p/m2
  • Vrijstaand €339 p/m2
  • Appartement €271 p/m2 (bvo)

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bepaalt de gemeente de grondprijs aan hand van de minimum kavelwaarde. Hiervoor gelden dezelfde prijzen als voor de categorie “betaalbare, dure huurwoningen en projectmatige koopwoningen”. Met dien verstande dat eenmalig een bijdrage wordt gegeven, à €5.000, voor het gehele CPO-project.

(Individuele) particuliere woningbouw

Voor de (individuele) particuliere woningbouw bedraagt de grondprijs € 339 per vierkante meter.

Bedrijventerreinen

  • Voor percelen op het bedrijventerrein op een zichtlocatie hanteert de gemeente een vaste prijs van € 110 per vierkante meter.
  • Voor de overige percelen op het bedrijventerrein hanteert de gemeente een vaste prijs van € 100 per vierkante meter.