Coronavirus

Sinds eind februari heeft Nederland te maken met het coronavirus. Sindsdien worden steeds meer maatregelen genomen om de gevolgen van dit virus te beperken.

Landelijk en regionaal nieuws

Regionaal

Updates van het landelijke en regionale nieuws over het coronavirus staan op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Volg het nieuws ook via Twitter en Facebook van de Veiligheidsregio.

Landelijk

De gemeente volgt de adviezen voor Noord-Brabant van het RIVM. Op de site van het RIVM staat een pagina met algemene informatie over het virus en ook een pagina met veelgestelde vragen.

Maatregelen

Kijk hier voor de noodverordening voor sluiting eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen en coffeeshops.

Kijk hier voor de noodverordening in duidelijke taal.

Gemeentelijke dienstverlening aangepast

Kijk hier voor de meest recente maatregelen en gemeentelijke dienstverlening.

Hulp en steun voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven

Ook ondernemers in onze gemeente ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen. En de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Lokale hulpmaatregelen voor lokale ondernemers

De gemeente treft maatregelen om lokale ondernemers te helpen:

 • De gemeente stelt het opleggen van aanslagen OZB uit tot 1 juli 2020. Daarmee wordt aangesloten op de termijn die de belastingdienst hanteert.
 • Tot nader order legt de gemeente geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting en ondernemingsheffingen meer op.
 • In ieder geval tot 1 september 2020 verstuurt de gemeente geen aanmaningen meer.

Voor al opgelegde aanslagen, belastingen en heffingen kunnen zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven gespreide betaling of uitstel van betaling aanvragen bij de gemeente. Iedereen die hiervan gebruik wil maken, kan een mail sturen naar invordering@abg.nl voor een aanvraag. Wij vragen u om in de mail te vermelden:

 • of u gebruik wil maken van gespreide betaling of uitstel van betaling,
 • het aanslagnummer van de opgelegde belasting,
 • de tenaamstelling die op de aanslag staat.

Contact met de gemeente

In deze bijzondere tijden is de gebruikelijke manier waarop we contact hebben met onze ondernemers en bedrijven tijdelijk niet mogelijk. Graag blijven we wel met u telefonisch in contact, eventueel via videobellen. Stuur een e-mail met uw contactgegevens en het onderwerp van gesprek naar ondernemersvragen@abg.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Landelijke maatregelen voor ondernemers

Financiële ondersteuning

Is het inkomen uit uw eigen bedrijf te laag voor uw levensonderhoud? Dan komt u als ondernemer misschien in aanmerking voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.

Deze maatregel houdt in dat zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, bij de gemeente voor een periode van drie maanden een uitkering kunnen aanvragen om in hun levensonderhoud te voorzien. De uitkering vult het inkomen van deze ondernemers aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Ondersteuning conform deze regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage De regeling wordt nu uitgewerkt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt nog even geduld te hebben.

Ben u van plan als zelfstandig ondernemer of zzp’er uit een van de de ABG-gemeenten gebruik te maken van deze regeling? Omdat we hiervoor samenwerken met de gemeente Tilburg, kunt u zich melden via de website

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Daarvoor in de plaats komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW komt werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl of www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx.

Aanvullende financiering

Mogelijk ontstaan er liquiditeitsproblemen. Bijvoorbeeld door teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening-courant af te sluiten. De borgstellingsregeling van de overheid biedt banken hiervoor extra zekerheid. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank. Meer informatie op www.rvo.nl.

(Uitstel) betaling van belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen door het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits - ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers die via de bank moeilijk aan financiering komt. Ook hiervoor wordt een tijdelijke crisismaatregel opengesteld. Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van 6 maanden en de rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Voor informatie over deze regeling en de procedure verzoeken we contact op te nemen met de Qredits-hulplijn.

Compensatieregeling getroffen sectoren - ministerie van Economische Zaken & Klimaat, RVO

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Het kabinet komt daarom – op korte termijn – met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in die sectoren. Dit betreft een eenmalige tegemoetkoming van € 4000,- die niet hoeft te worden terugbetaald. Het voorstel wordt nu uitgewerkt en daarna met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de uitvoerende instantie. Meer informatie vindt staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) - ministerie van Economische Zaken & Klimaat

Voor Mkb’ers en ZZP’ers met een rechtspersoon die een banklening willen afsluiten. De overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten). Deze tijdelijke verruiming loopt sinds 16 maart. Ondernemers kunnen terecht bij de volgende banken: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam Branch. Hier leest u meer.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering - ministerie van Economische Zaken & Klimaat

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft het garantieplafond verhoogt naar 1,5 miljard euro. Met de GO wordt het MKB evenals grote ondernemingen geholpen door middel van 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. De GO houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen. De banklening of bankgarantie is per direct aan te vragen. De volgende banken gaan het uitvoeren: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam Branch. Meer informatie over de regeling vindt u via de website.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten. Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. De regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website.

Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/Gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en reeds opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook met de cultuursector vindt overleg plaats om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien nodig. Indien hier meer bekend over is zullen we u uiteraard berichten over mogelijke aangepaste regelingen.

Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van Economische Zaken & Klimaat):

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten zijn bovendien moeilijk in te halen wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom – op korte termijn – met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Het voorstel wordt nu uitgewerkt en daarna met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. Indien hier meer bekend over is zullen we u uiteraard berichten over mogelijke aangepaste regelingen.

Vragen?

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM staan veel antwoorden op vragen van ondernemers op www.rijksoverheid.nl en op www.kvk.nl. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117.

Maatregelen op campings en vakantieparken

De Veiligheidsregio Midden en West-Brabant heeft eenduidige bepalingen vastgesteld voor recreatiebedrijven. Deze ingrijpende maatregelen zijn nodig om onze gezondheid te beschermen. Wij roepen alle recreatieondernemers in onze gemeente op om deze richtlijnen goed na te leven. Wij realiseren ons dat dit grote gevolgen heeft voor uw bedrijfsvoering.

De maatregelen zijn ook vastgelegd in een noodverordening. Hierin staat het volgende:

- Op (mini)campings, recreatieparken, maar ook in o.a. Bed & Breakfasts en Airbnb’s, mag men niet meer overnachten. U mag hier ook geen overnachtingen meer aanbieden.
Er zijn uitzonderingen:

 • hotels;
 • vaste standplaatsen als daar eigen sanitaire voorzieningen zijn;
 • onderdak voor seizoenarbeiders en zorgpersoneel.

- Toiletten, douches en wasgelegenheden op recreatieparken, kampeerterreinen, maar ook bij parken, natuurgebieden en stranden moeten gesloten zijn.

Hulp en steun voor verenigingen

Maatregelen voor en ondersteuning van sport- en culturele verenigingen

Het kabinet en de veiligheidsregio’s hebben uitzonderlijke en enorm ingrijpende maatregelen moeten nemen om onze gezondheid te beschermen. Wij roepen alle inwoners, ondernemers en verenigingen van onze gemeente op deze richtlijnen goed na te leven. We beseffen daarbij dat deze regels een enorme impact hebben op onze samenleving en dus ook op onze verenigingen. Hierbij informeren wij u over de uitgangspunten en maatregelen die van invloed (kunnen) zijn op uw vereniging of organisatie.

Algemene uitgangspunten

De coronacrisis raakt ons allemaal. We rekenen erop dat u maatregelen neemt, of al heeft genomen, om uw vereniging door deze moeilijke tijd heen te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van steun die sportbonden u aanreiken, in te teren op reserves of door een appél op de leden te doen om extra te ondersteunen. Verenigingen die in de problemen komen en redelijkerwijs niet in staat zijn om hier zonder financiële ondersteuning uit te komen, helpen we in het vinden van oplossingen. Naast het noodpakket van de Rijksoverheid heeft de gemeente Alphen-Chaam ook enkele ondersteunende maatregelen getroffen.

Gemeentelijke maatregelen ter ondersteuning van verenigingen

De gemeente Alphen-Chaam treft maatregelen om de verenigingen te helpen:

 • Verenigingen die een accommodatie huren van de gemeente krijgen uitstel van betaling tot 1 juli;
 • Er worden maatwerkafspraken gemaakt met verenigingen die niet of onvoldoende gecompenseerd worden door de noodmaatregelen en die daardoor in betalingsproblemen raken;
 • De verantwoordingseisen voor activiteitensubsidies worden versoepeld. Als de activiteiten waarvoor subsidie is verleend door de coronamaatregelen niet kunnen worden uitgevoerd, hoeft niet de gehele subsidie worden terugbetaald maar alleen dat gedeelte van de subsidie dat nog niet besteed is;
 • We geven uitstel voor het indienen van subsidieverantwoording 2019 tot 1 juni 2020.

Landelijke ondersteuningsmaatregelen

Ook het Rijk heeft economische maatregelen genomen vanwege het coronavirus waarop ook verenigingen een beroep kunnen doen. Verdere verdiepende en actuele informatie vindt u op deze website.

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW):

Op grond van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen verenigingen die te maken hebben met omzetverlies en die personeel in dienst hebben het grootste gedeelte van de loonkosten vergoed verkrijgen. Hierdoor kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Meer info: www.rijksoverheid.nl;

 • Eenmalige tegemoetkoming - TGOS:

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 maart de regeling tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 geopend. Eerder werd deze regeling het Noodloket genoemd. Ondernemers en ook verenigingen kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het coronavirus.
De TGOS is een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro die specifiek is voor ondernemers die (grotendeels) dicht moesten van de overheid. Sportverenigingen, sportkantines en leraren vallen door het sluiten van sportaccommodaties ook onder deze regeling. Meer info: www.rijksoverheid.nl.

Vragen

De informatie zoals hierboven genoemd actualiseren we steeds. De meest actuele informatie en links voor doorverwijzingen naar meer informatie over de specifieke regelingen vindt u terug op deze website. De actuele informatie staat verzameld onder het kopje ‘Hulp en steun voor verenigingen’.

Contact

In deze bijzondere tijden is de gebruikelijke manier waarop wij als college contact met u hebben tijdelijk niet mogelijk. Het college legt daarom ook geen bezoeken af zolang samenkomsten verboden zijn. Maar graag blijft het college wel met u telefonisch of via videobellen in contact. Stuur een e-mail met uw contactgegevens en het onderwerp van het gesprek naar bestuurssecretariaat@alphen-chaam.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Grensverkeer met België

Kijk hier voor meer informatie over grensverkeer met België.

Met kinderen over corona praten

Door de uitbraak van het coronavirus zijn het spannende tijden. Leerlingen gaan niet naar school en we vermijden sociaal contact zoveel als mogelijk. Hoe leg je kinderen uit wat er aan de hand is? Hoe praat je met hen over de impact van het virus, bijvoorbeeld als zij angstig zijn of autisme hebben? En waar vinden professionals betrouwbare informatie en hulpmiddelen? Op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie staan adviezen en informatie van verschillende experts en organisaties op een rij.

Filmpje in begrijpelijke taal

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie over het coronavirus lastig te volgen zijn. Voor deze mensen maakte de Stichting Lezen en Schrijven een filmpje in begrijpelijke taal.

Bekijk het filmpje over het coronavirus hier.

Information in other languages

At the website Government.nl you can find information about the coronavirus and the situation in the Netherlands.