Wijzigingsplan Kloosterstraat 19 in Chaam

Door initiatiefnemer is een wijzigingsplan opgesteld voor de locatie Kloosterstraat 19 in Chaam. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bestemming wordt gewijzigd van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’.

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken liggen van 10 september 2019 tot en met 21 oktober 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt het wijzigingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor te Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail via info@alphen-chaam.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via de website www.alphen-chaam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, de heer van der Zwaluw, bereikbaar via tel.: 088-3821453.

Tijdens de ter-inzage-termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan;
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.