Wijzigingsplan Houtgoorstraat 14, Chaam

Onlangs heeft het college van B&W het wijzigingsplan Houtgoorstraat 14, Chaam vastgesteld. Hierin wijzigt op de locatie Houtgoorstraat 14, Chaam de bestemming van ‘Agrarisch- agrarisch bedrijf’ gewijzigd naar ‘Bedrijf’.

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen van 05-06-2018 tot en met 16-07-2018 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het wijzigingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor te Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via deze website. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, Ruud Krol, bereikbaar via telefoonnummer: 088-3821450.

Tijdens de inzage-termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende als:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.