Vastgesteld wijzigingsplan Elsakkerpad 16, Chaam

Door initiatiefnemer is een wijzigingsplan voor de locatie Elsakkerpad 16 opgesteld. Het wijzigingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat op de locatie Elsakkerpad 16 in Chaam de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch Bedrijf’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’. Het ter plaatse vestigen van een agrarisch bedrijf is daardoor niet meer mogelijk.

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt van 23 augustus 2019 tot en met 3 oktober 2019 voor zes weken ter inzage. U kunt het wijzigingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor te Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of een e-mail te sturen naar info@alphen-chaam.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via de website www.alphen-chaam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen moet u een afspraak maken met de behandelend medewerker, de heer A. van der Zwaluw, bereikbaar via tel.: 088-3821453.

Tijdens de ter-inzage-termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien: 

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.