Wijzigingsbesluit bestemmingsplan Boswachterij Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2020 een wijzigingsbesluit heeft genomen ten aanzien van het bestemmingsplan “Boswachterij Chaam”. Het besluit wijzigt enkele onderdelen van het d.d. 21 november 2019 vastgestelde bestemmingsplan. Dit wijzigingsbesluit is genomen, omdat naar aanleiding van een ingediend beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State enkele gebreken zijn geconstateerd. De herstelde gebreken zijn:

  • De omvang van de bebouwing voor de vrijetijdsvoorzieningen is gemaximeerd op 1 ha.
  • De bouwvlakken zijn samengevoegd tot één bouwvlak.
  • De begripsomschrijvingen van ‘horeca’, ‘hotel’, ‘wellness’ en ‘ingebruikname’ zijn gewijzigd.
  • Regels om de uitstoot van stikstof te beperken zijn toegevoegd.

Het via het wijzigingsbesluit gewijzigde bestemmingsplan “Boswachterij Chaam” met bijbehorende documenten ligt met ingang van vrijdag 17 juli tot en met donderdag 27 augustus 2020 voor de duur van zes weken ter inzage.

Het via het wijzigingsbesluit gewijzigde bestemmingsplan met bijbehorende documenten is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.1723.boswachterijchaam-VS02. U kunt het gewijzigde bestemmingsplan en bijbehorende documenten gedurende bovengenoemde periode ook inzien tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Alphen-Chaam, Willibrordplein 1 in Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, Bart van Strien, bereikbaar via telefoonnummer: 088-3821650.

Tijdens de terinzagetermijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het wijzigingsbesluit bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 21 november 2019, tot vaststelling van het bestemmingsplan “Boswachterij Chaam”, hoeven dat niet opnieuw te doen, voor zover hun beroep betrekking heeft op ongewijzigd gebleven planonderdelen.

U kunt de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het wijzigingsbesluit bestemmingsplan “Boswachterij Chaam” treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het herstelbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.