Voorontwerp bestemmingsplan ‘Bouwerij 15’

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Dit voorontwerp bestemmingsplan betreft het saneren van het ter plaatse gevestigde glastuinbouwbedrijf. De bestemming ‘agrarisch – agrarisch bedrijf’ wordt gewijzigd naar de bestemming ‘wonen’. Op het naastgelegen perceel wordt tevens een extra burgerwoning gerealiseerd. Het voorontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Bouwerij 15’ ligt met ingang van 4 december 2018 tot en met 14 januari 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dhr. van der Zwaluw, per mail via alexvanderzwaluw@abg.nl of telefonisch via 088-3821453.