Vaststelling bestemmingsplan Markdal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2019 het bestemmingsplan Markdal gewijzigd heeft vastgesteld. Een milieueffectrapport maakt onderdeel uit van dit plan. Daarin is alle milieu-informatie, benodigd voor het opstellen van het bestemmingsplan, opgenomen. Het bestemmingsplan betreft hoofdzakelijk de realisatie van nieuwe natuur in Markdal. Daarnaast wordt op de volgende adressen een nieuwe ontwikkeling toegestaan, variërend van een nieuwe woning tot een recreatieve ontwikkeling of de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw:

 • Strijbeekseweg 40c te Strijbeek;
 • Strijbeekseweg 51 te Strijbeek;
 • Galderseweg 3 te Galder;
 • Markweg 15 te Strijbeek;
 • Strijbeekseweg 46 te Strijbeek;
 • Daesdonckseweg 3 te Strijbeek;
 • Galderseweg 83 te Galder;
 • Strijbeekseweg ongenummerd tegenover nr. 56.

De gemeenteraad besloot ook om geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de grondexploitatie is vastgelegd in een realisatieovereenkomst.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 30 januari 2020 tot en met 11 maart gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, Bart van Strien, bereikbaar via tel.: 088-3821650.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

 • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
 • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
 • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Crisis- en herstelwet

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet Chw) is op deze beroepsprocedure van toepassing (categorie 2.2. van Bijlage 1 van de Chw). Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Het gevolg van het van toepassing zijn van de Crisis- en Herstelwet is verder dat:

 • De rechter uitspraak moet doen binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn;
 • Decentrale overheden niet meer in beroep kunnen gaan tegen een besluit van een ander overheidsorgaan, tenzij het besluit tegen hen is gericht.