Vastgesteld bestemmingsplan ‘hoek Chaamseweg en Molenstraat te Alphen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat de gemeenteraad op 11 februari 2021 het bestemmingsplan ‘hoek Chaamseweg en Molenstraat te Alphen’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van maximaal vier reguliere woningen mogelijk.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende documenten liggen van 23 februari 2021 tot en met 5 april 2021, voor 6 weken ter inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is: NL.IMRO.1723.BPMolenstrChaamsew-VG01.

U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode ook inzien tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Alphen-Chaam, Willibrordplein 2, Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl.

Tijdens de terinzagetermijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of omgevingsvergunning;
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of de omgevingsvergunning;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.

Indien vragen of opmerkingen heeft over dit plan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mvr. Huijskens. Zij is te bereiken via ons algemene nummer 14 013 of per mail: kristiehuijskens@abg.nl.