Vastgesteld bestemmingsplan Geersbroekseweg 29a, Ulvenhout

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Geersbroekseweg 29a, Ulvenhout AC’ op 16 april 2020 ongewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ en het daarbij mogelijk maken van een ruimte-voor-ruimte woning.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten ligt met ingang van 28 april 2020 tot en met 8 juni 2020 voor een periode van zes weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.1723.BPGeersbroekswg29a-VG01. Het plan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Alphen-Chaam Willibrordplein 1, Alphen NB. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl.Tevens is het plan raadpleegbaar via de website www.alphen-chaam.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, meneer R. Krol, bereikbaar via Ruudkrol@abg.nl of via 088-3821450

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbende een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA’s-Gravenhage. U kunt de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroepen voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om(g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerpexploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.