Vastgesteld bestemmingsplan De Ligt IV te Alphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat de gemeenteraad op 14 mei 2020 het bestemmingsplan De Ligt IV gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk 80 woningen te bouwen in De Ligt IV. De Ligt IV ligt ten noordoosten van de kern Alphen. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Kapellekensbaan (N260), Goedentijd, Beukenlaan en Weegbree. De gemeenteraad heeft tevens besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal anderszins verzekerd is door middel van een door de gemeenteraad in december 2015 geopende grondexploitatie.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 18 maart 2020 het besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai voor De Ligt IV genomen. Dit besluit maakt een hogere geluidsbelasting op de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 53 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Kapellekensbaan (N260).

Wanneer liggen de stukken ter inzage?

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai en bijbehorende documenten liggen van 5 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 ter inzage.

Hoe kunt u de stukken inzien?

De stukken kunt u op de volgende wijze inzien:

  • Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.1723.BPdeligtIV.
  • U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode ook inzien tijdens openingstijden in het gemeentekantoor te Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak maken. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail via info@alphen-chaam.nl. Voor specifieke vragen moet u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Arjan Wierckx, bereikbaar via tel.: 088-3821116.
  • Het besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai is in te zien onderaan de pagina.

Hoe kunt u een beroepschrift indienen?

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbende een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro) en/of het ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai;
  • u geen zienswijze ingediend heeft en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om geen ontwerp exploitatieplan vast te stellen en/of het ontwerp besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Wanneer treden het bestemmingsplan en het besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai in werking?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

De ontwikkellocatie De Ligt IV, gelegen binnen het bestemmingsplan De Ligt IV, betreft een project als bedoeld in categorie 3.1 van Bijlage I van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Raad van State. De Crisis en herstelwet wordt voor dit plan toegepast.