Vastgesteld bestemmingsplan Boswachterij Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad op 21 november 2019 het bestemmingsplan Boswachterij Chaam gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de locatie van het voormalige openluchtzwembad ‘Het Weidebad’ en de omgeving daarvan tot een natuurpoort met horeca en wellness met hotel. De gemeenteraad besloot ook om conform artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de grondexploitatie is vastgelegd in een overeenkomst. 

In het bestemmingsplan is uitgegaan van een herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant. In dit kader is door het college van burgemeester en wethouders een verzoek om herbegrenzing ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant dat is gehonoreerd bij besluit van 19 november 2019. 

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 24 december 2019 tot en met 3 februari 2020 voor 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende bestanden, met als IMRO-nummer NL.IMRO.1723.boswachterijchaam-VS01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode eveneens inzien tijdens openingstijden in het gemeentekantoor in Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid moet u een afspraak maken met het klantencontactcentrum. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of het besluit om geen ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);

  • u geen zienswijze ingediend heeft, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om geen ontwerp exploitatieplan vast te stellen;

  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend. 

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.