Ontwerp omgevingsvergunning en Vvgb Alphensebaan 1, Chaam

Initiatiefnemer heeft het plan een bedrijfswoning (vervanging bestaande woning) met een bedrijfsgebouw en het aanleggen van een uitrit te realiseren, Alphensbaan 1 in Chaam. 

Omgevingsvergunning

Initiatiefnemer heeft het plan een bedrijfswoning (vervanging bestaande woning) met een bedrijfsgebouw en het aanleggen van een uitrit te realiseren, Alphensbaan 1 in Chaam. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan en dus is een omgevingsvergunning voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening  (artikel 2.12 lid 1 onder 3° Wabo) nodig. Ook voor de activiteit uitrit aanleggen of veranderen is vergunning nodig.Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen-Chaam hebben besloten, gelet op artikelen 2.1, 2.2, 2.12 en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een bedrijfswoning met een bedrijfsgebouw en het aanleggen van een uitrit op het adres Alphensebaan 1 in CHAAM.

Tevens is op 18 april 2019 een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) afgegeven door de gemeenteraad.

Ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouder van Alphen-Chaam zijn van plan hogere waarden wegverkeerslawaai vast te stellen.
Het ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai ziet op het vaststellen van een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai tot maximaal 52 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Alphensebaan. 

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (afgegeven door de gemeenteraad) en het ontwerpbesluit Hogere waarde en de bijbehorende stukken, liggen van  dinsdag 17 september 2019 tot en met maandag 28 oktober 2019  ter inzage in het gemeentehuis van Alphen-Chaam, Willibrordplein 1 in Alphen en zijn op afspraak in te zien. U kunt binnen deze termijn een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen tegen de stukken. U kunt de omgevingsvergunning ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbesluit Hogere waarde is hier te bekijken.