Bestemmingsplan Legstraat 3, Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen Chaam hebben in hun vergadering besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Gilzerbaan 1A in Alphen’ ter visie te leggen. Dit bestemmingsplan maakt de bestemmingswijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk. Het betreft uitsluitend een functiewijziging met sloop van overtollige bebouwing ter plaatse, waarbij de landschappelijke inpassing in de nieuwe situatie is gewaarborgd.

Het bestemmingsplan en bijbehorende documenten ligt van 29 oktober t/m 9 december 2019 ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende documenten is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.1723.BPOGilzerbaanl-ON01. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode ook inzien tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Alphen Chaam. Als u gebruik wilt maken van deze inzage-mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Daarnaast is het plan raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen moet u een afspraak maken met de behandelend medewerker, bereikbaar via tel.: 14 013.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Uw zienswijze moet binnen de terinzagetermijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.