Ontwerp bestemmingsplan Markdal en ontwerp Plan-Mer

Het ontwerp bestemmingsplan Markdal betreft hoofdzakelijk de realisatie van nieuwe natuur in Markdal. Daarnaast wordt op de volgende adressen een nieuwe ontwikkeling toegestaan, variërend van een nieuwe woning tot een recreatieve ontwikkeling of de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw:

  • Strijbeekseweg 40c te Strijbeek;
  • Strijbeekseweg 51 te Strijbeek;
  • Galderseweg 3 te Galder;
  • Markweg 15 te Strijbeek;
  • Strijbeekseweg 46 te Strijbeek;
  • Daesdonckseweg 3 te Strijbeek;
  • Galderseweg 83 te Galder;
  • Strijbeekseweg ongenummerd tegenover nr. 56.

Daarnaast is ook een ontwerp Plan-Mer (milieueffectrapport) opgesteld. Hierin is onderzocht wat het effect zal zijn op de diverse milieuthema’s in het plangebied.

Verder omvat het plan een voorstel en onderbouwing voor de herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) en de beschikkingen Verzoek hogere grenswaarden geluid ten behoeve van de realisatie van woningen op de percelen Deasdonckseweg 3, Strijbeekseweg 40c en Strijbeekseweg 51.

De Rivier de Mark en bijbehorende natuurontwikkeling vallen onder categorie 2.2 van Bijlage I van de Crisis- en herstelwet (Chw). Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Raad van State. In de bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan zal melding worden gemaakt dat de Crisis- en herstelwet zal worden toegepast

Het ontwerp bestemmingsplan, de Plan-Mer en alle bijlagen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Markdal en ontwerp Plan-Mer en alle bijlagen liggen met ingang van 12 maart 2019 tot en met 23 april 2019 voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor geïnteresseerden is er een informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan op 13 maart 2019 in Dorpshuis De Leeuwerik, Galder St. Jacobsstraat 1B. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30.

Voor informatie over dit bestemmingsplan of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Denise Verhaak, per mail via deniseverhaak@abg.nl of telefonisch via 088-3821452.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.