Ontwerp bestemmingsplan De Ligt IV in Alphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat vanaf dinsdag 23 juli 2019 tot en met maandag 2 september 2019 ter inzage liggen:

  • Het ontwerp bestemmingsplan ‘De Ligt IV’, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.BPdeligtIV-ON01 met de bijbehorende bestanden. Het plan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • Het ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai voor De Ligt IV;
  • Het verzoek herbegrenzing ‘zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling’ Verordening ruimte.

Ontwerp bestemmingsplan ‘De Ligt IV’

Dit ontwerp bestemmingsplan betreft de uitbreiding van het woongebied De Ligt te Alphen.

De Ligt IV ligt ten noordoosten van de kern Alphen. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Kapellekensbaan (N260), Goedentijd, Beukenlaan en Weegbree.

Ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai

Het ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai ziet op het vaststellen van een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai tot maximaal 53 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Kapellekensbaan (N260).

Verzoek herbegrenzing ‘zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling’ Verordening ruimte

Het plangebied van De Ligt IV ligt niet geheel binnen het ‘zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling’ van de Verordening ruimte van de Provincie Noord-Brabant. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de aanduiding ‘zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling’ te wijzigen. Het voornemen om het gemotiveerd verzoek te doen als bedoeld in artikel 8.3 van de Verordening ruimte maakt deel uit van de voorbereiding van het bestemmingsplan. Tegen het voorgenomen verzoek om herbegrenzing van de Verordening ruimte kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Na afloop van de ter inzage legging wordt het gemotiveerd verzoek tot herbegrenzing conform artikel 38.5 lid 2 ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Ingediende zienswijzen worden met het verzoek tot herbegrenzing meegestuurd.

 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan De Ligt IV, het verzoek om herbegrenzing ‘zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling’ en het ontwerp besluit hogere waarde wegverkeerslawaai liggen met ingang van 23 juli 2019 tot en met 2 september 2019, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Hoe kunt u de stukken inzien?

De stukken kunt u op de volgende wijze inzien:

  • Het ontwerp bestemmingsplan is in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Het ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai is in te zien via de website www.alphen-chaam.nl.
  • Het verzoek om herbegrenzing van het ‘zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling’ is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, het verzoek is opgenomen als bijlage 16 in het ontwerp bestemmingsplan.
  • Het ontwerp bestemmingsplan, het verzoek om herbegrenzing ‘zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling’ en het ontwerp besluit hogere waarde wegverkeerslawaai liggen gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ook ter inzage in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, Michelle Korst of Alex van der Zwaluw, bereikbaar via tel.: 088-3821000.

Crisis- en herstelwet

De ontwikkellocatie De Ligt IV, gelegen binnen het bestemmingsplan ‘De Ligt IV’, betreft een project als bedoeld in categorie 3.1 van Bijlage I van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Raad van State. In de bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan zal melding worden gemaakt dat de Crisis- en herstelwet zal worden toegepast.