Herstelbesluit vaststelling bestemmingsplan Kwaalburg 23, Alphen

Omzetten van een pluimveehouderij naar een kleinschalige landschapscamping.

Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam maken bekend dat de gemeenteraad op 12 september 2019 het bestemmingsplan “Kwaalburg 23, Alphen” opnieuw en gewijzigd heeft vastgesteld. Het betreft hier een herstelbesluit op het besluit van de gemeenteraad van 15 maart 2018, overeenkomstig artikel 6:19 van de Awb.

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een actueel juridisch planologisch kader voor het plangebied en vervangt het huidige bestemmingsplan. Ter plaatse wordt het bestaande kippenbedrijf beëindigd in ruil voor de realisatie van een landschapscamping, ingepast in de omgeving.  Het plan is in overleg met initiatiefnemers en appellanten op onderdelen verbeterd, waarbij een ‘goede ruimtelijke ordening’ en ruimtelijke kwaliteit de basis vormen.
Alle wijzigingen die in het nieuwe bestemmingsplan zijn doorgevoerd vindt u in de ‘Nota van wijzigingen’, welke als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker, Niels Olthof, bereikbaar via tel: 088-3821450.

Het herstelbesluit en het nieuwe bestemmingsplan liggen met ingang van 24 oktober t/m 4 december 2019 voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor van Alphen-Chaam, Willibrordplein 1, 5131 AV in Alphen. Het plan kan digitaal bekeken worden op www.ruimtelijkeplannen.nl het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.BPKwaalburg23-VG02

Alleen tegen de door de gemeenteraad, met het herstelbesluit van 12 september 2019, in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen kan iedere belanghebbende binnen bovengenoemde termijn schriftelijk een beroepsschrift indienen. Dit beroepsschrift kunt u richten aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.