Coördinatieregeling vastgesteld bestemmingsplan Nieuwstraat 25-27 (Hof van Gerla) te Alphen en omgevingsvergunning Nieuwstraat 25-27 (Hof van Gerla) te Alphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat de gemeenteraad op 15 oktober 2020 het bestemmingsplan Nieuwstraat 25-27 (Hof van Gerla) te Alphen ongewijzigd heeft vastgesteld.

Gecoördineerde regeling

De gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft op 21 juli 2016, gelet op Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening, besloten de algemene Coördinatieverordening Wro Alphen-Chaam 2016 vast te stellen. Er is voor dit project gekozen voor een gecoördineerde afhandeling.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Dit bestemmingsplan maakt het juridisch planologisch mogelijk om een bedrijfsbestemming om te zetten naar woningbouw op de locatie Nieuwstraat 25-27 te Alphen. De omgevingsvergunning ziet op de realisatie van de voorgenomen planontwikkeling.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, de omgevingsvergunning met bijbehorende documenten zoals een beschikking Wet Natuurbescherming (WNB) ligt met ingang van dinsdag 10 november 2020 tot en met maandag 21 december 2020 voor de duur van 6 weken ter inzage.

Plan inzien

Vanwege de maatregelen omtrent het corona virus kunt u de documenten op dit moment alleen digitaal inzien. Dat kan op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer: NL.IMRO.1723.BPGerla-VS01).

Of download de documenten hieronder:

Beroepschrift

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbende een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan en de vastgestelde omgevingsvergunning bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen.

Belanghebbende

U bent een belanghebbende als:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning;
  • u geen zienswijze ingediend heeft, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of ontwerp omgevingsvergunning
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Crisis en Herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende bij vaststelling van het bestemmingsplan in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Aanmelden voor attenderingsservice

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Dit is een e-mailservice. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een bekendmaking is over uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden hiervoor.