Bestemmingsplan Oude Gilzerbaan 1 te Alphen

Dit bestemmingsplan maakt de bestemmingswijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk. Het gaat uitsluitend om een functiewijziging met sloop van overtollige bebouwing ter plaatse, waarbij de landschappelijke inpassing in de nieuwe situatie is gewaarborgd.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 26 februari 2020 tot en met 7 april 2020 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor te Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak te maken. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail via info@alphen-chaam.nl. Ook kunt u het plan bekijken via de website www.alphen-chaam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen moet u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, mevr. K. Huijskens, bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Alphen-Chaam: 14 013.

Tijdens de ter-inzage-termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende als:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.