Bestemmingsplan Kerzelseweg 5, Galder

Met het bestemmingsplan Kerzelseweg 5 in Galder wordt de woonbestemming voor de locatie gewijzigd naar een recreatieve bestemming. Er wordt een minicamping met 10 standplaatsen en een (dag)horecavoorziening mogelijk gemaakt.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 27 oktober 2020 tot en met 6 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het plan raadplegen via onze website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen moet u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Ruud Krol, bereikbaar via tel.: 088-3821450.

Tijdens de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.