Bestemmingsplan Bouwerij 15, Galder

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie Bouwerij 15 in Galder opgesteld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het bestemmingsplan betreft het saneren van het ter plaatse gevestigde glastuinbouwbedrijf. De bestemming wordt gewijzigd van ‘agrarisch bedrijf’ naar ‘wonen’. Daarnaast wordt op het naastgelegen perceel een extra woning mogelijk gemaakt.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 9 juli 2019 tot en met 19 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor te Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid moet u een afspraak maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, de heer A. van der Zwaluw, bereikbaar via tel.: 088-3821453.

Tijdens de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.