Bekendmaking omgevingsvergunning (Zaaknummer 19ZK01100) Stationstraat 7 in ALPHEN

Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen-Chaam hebben besloten, gelet op artikelen 2.1, 2.2, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat zij besloten hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een fietsenwinkel met werkplaats en magazijn op het adres Stationstraat 7 in ALPHEN.

Besloten om voor de volgende activiteiten vergunning te verlenen:
-(Ver)bouwen van een bouwwerk;
-Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.12 lid 1 onder 3° Wabo).

Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen liggen ter inzage
De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen (afgegeven door de gemeenteraad) en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29-01-2020 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Alphen-Chaam, Willibrordplein 1 in Alphen. De omgevingsvergunning, de VVGB en de bijbehorende stukken zijn op afspraak tijdens werkdagen in te zien. Hiervoor kunt u bellen met het klantcontactcentrum, te bereiken via telefoonnummer 14 013.

U kunt het plan ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.OVStationstraat7-VS01.

Tegen dit besluit en de daaraan verbonden voorwaarden, kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben de aanvrager of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan binnen de beroepstermijn ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.